Nummer 1

Adres onbekend. Vermoedelijk Amsterdam.
Eerste uitgifte: begin jaren ’50

Het is waarschijnlijk dat deze miniatuur niet is gebaseerd op een bestaand huis, maar op bouwelementen van grachtenhuizen in Amsterdam.

Address unknown. Presumably Amsterdam.
First issued: early 1950s

It is likely that this miniature is not based on an existing house, but on building elements of canal houses in Amsterdam.

Nummer 2

Restaurant d’Vijff Vlieghen
Spuistraat 294, Amsterdam
Eerste uitgifte: begin jaren ’50

Wat nu de Spuistraat heet, was vroeger de Nieuwezijds Achterburgwal. De gracht werd in 1867 opgevuld. Spuistraat 294 is een klein, simpel huis met een trapgevel. Het jaar waarin het werd gebouwd, 1627, is te zien op de gevel in de vorm van 4 muurankers. Bovenop de façade staat een leeuw met een wapenschild. Jan Janszoon Vijfvliegen was de man die opdracht gaf tot de bouw van het huis. Vandaag de dag huist Spuistraat 294 een deel van een beroemd restaurant, dVijff Vlieghen, dat vaak wordt bezocht door Nederlandse en international sterren.

Restaurant d’Vijff Vlieghen
Spuistraat 294, Amsterdam
First issued: early 1950s

What is now the Spuistraat used to be the Nieuwezijds Achterburgwal. The canal was filled in in 1867. Spuistraat 294 is a small, simple house with a stepped gable. The year it was built, 1627, can be seen on the facade in the form of 4 wall anchors. On top of the facade is a lion with a coat of arms. Jan Janszoon Vijfvliegen was the man who commissioned the construction of the house. Today, Spuistraat 294 houses part of a famous restaurant, dVijff Vlieghen, which is often visited by Dutch and international stars.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

 

Nummer 3

Adres onbekend
Eerste uitgifte: begin jaren ’50

Het is waarschijnlijk dat deze miniatuur niet is gebaseerd op een bestaand huis, maar op bouwelementen van grachtenhuizen in Amsterdam.

Address unknown
First issued: early 1950s

It is likely that this miniature is not based on an existing house, but on building elements of canal houses in Amsterdam.

Nummer 4

Adres onbekend
Eerste uitgifte: begin jaren ’50

Het is waarschijnlijk dat deze miniatuur niet is gebaseerd op een bestaand huis, maar op bouwelementen van grachtenhuizen in Amsterdam.

Address unknown
First issued: early 1950s

It is likely that this miniature is not based on an existing house, but on building elements of canal houses in Amsterdam.

Nummer 5

Adres onbekend
Eerste uitgifte: 1954

Het is waarschijnlijk dat deze miniatuur niet is gebaseerd op een bestaand huis, maar op bouwelementen van grachtenhuizen in Amsterdam.

Address unknown
First issued: early 1950s

It is likely that this miniature is not based on an existing house, but on building elements of canal houses in Amsterdam.

Nummer 6

Voormalig Sint Petrus Huis
Lange Delft/Lange Burg, Middelburg

Het huidige adres is: Achter het Hofplein 43.
Eerste uitgifte: 1955

Former Sint Petrus House
Lange Delft/Lange Burg, Middelburg

Current address: Achter het Hofplein 43
First issued: 1955

Onderstaande info komt uit het boek “Sterke Verhalen” van Mark Zegeling. Voor meer informatie zie het boek.

Houten woonhuizen uit de 16e eeuw zijn in Nederland op één hand te tellen. Toch is het zoeken naar een speld in een hooiberg om de precieze locatie voor huisje #6 te vinden.

Kanshebbers als het Huys met de Kogel uit Alkmaar en het Houten Huys in Edam vallen na historisch onderzoek af, al lijkt het onderstuk van het KLM-huisje inderdaad sterk op dat van Edam. Het is waarschijnlijker dat een laatgotisch huis in Middelburg model heeft gestaan voor dit huisje. Dit pand is 150 jaar geleden afgebrand, maar de zes eeuwen oude voorgevel staat nog steeds overeind.

Omstreeks 1530 wordt op de hoek van de Lange Delft en de Lange Burg in het Zeeuwse Middelburg een eenvoudig houten huis gebouwd. Op een balk aan de zijmuur schrijven de bewoners de naam van hun huis: Arnemuiden.

Aan de gevel hangt men als bijgeloof een beeld van Sint Petrus. De heilige kan helaas niet voorkomen dat het houten huis op zondag 26 juni 1857 in vlammen opgaat. Omdat Arnemuiden van historische waarde is, wordt de geblakerde gevel gerestaureerd en in 1888 als loze muur in Middelburg tegen het pand van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen geplaatst. Daar wordt het opgemerkt door een Amsterdamse architect.

 

 

Nummer 7

Adres onbekend
Eerste uitgifte: 1956

Het is waarschijnlijk dat deze miniatuur niet is gebaseerd op een bestaand huis, maar op bouwelementen van grachtenhuizen in Amsterdam.

Address unknown
First Issued: 1956

It is likely that this miniature is not based on an existing house, but on building elements of canal houses in Amsterdam.

Nummer 8

Int Slodt van Egmondt
Oudezijds Voorburgwal 18a en 18b, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1957

Oudezijds Voorburgwal is een van de oudste grachten in Amsterdam. De huizen op nummers 18a en 18b zijn in 1940 bijna vernietigd. Nadat er een laag gips werd verwijderd tijdens een renovatie, toonden experts aan dat de centrale sectie van een gevel toebehoorde aan de grote beeldhouwer Hendrick de Keyser (1565-1621). Het pand, dat vermoedelijk aan het begin van de 17e eeuw werd gebouwd, heeft een houten onderkant. Er zijn leeuwenmaskers gevestigd aan de linker- en rechterzijde van de fries. In het midden is een stenen tablet te vinden met een illustratie van t’Slodt van Egmondt.

Int Slodt van Egmondt
Oudezijds Voorburgwal 18a and 18b, Amsterdam
First issued: 1957

Oudezijds Voorburgwal is one of the oldest canals in Amsterdam. The houses at numbers 18a and 18b were almost destroyed in 1940. After a layer of plaster was removed during a renovation, experts showed that the central section of one of the façades belonged to the great sculptor Hendrick de Keyser (1565-1621). The building, which was probably built at the beginning of the 17th century, has a wooden underside. There are lion masks on the left and right sides of the frieze. In the middle, there is a stone tablet with an illustration of t’Slodt van Egmondt.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 9

Leidsegracht 10, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1958

Leidsegracht 10, Amsterdam
First issued: 1958

 

Foto gemaakt door Laura Derijck

Nummer 10

De Gecroonde Raep
Oudezijds Voorburgwal 57, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1959

Tegenover de Oude Kerk, het oudste historische gebouw in de stad, staat een speciaal grachtenhuis op de Oudezijds Voorburgwal 57. De Gecroonde Raep. Dit pand is in 1615 gebouwd door Hendrick de Keyser (1565-1621) en heeft een Amsterdamse renaissancestijl met een trapgevel. Tijdens een restoratie werd ontdekt dat het gebouw achter de façade een huis uit het einde van de 15e eeuw is. Het gebouw is van groot architecturaal belang en is sinds 1946 in het bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.

The Brood Raep
Oudezijds Voorburgwal 57, Amsterdam
First issued: 1959

Opposite the Oude Kerk, the oldest historical building in the city, is a special canal house at the Oudezijds Voorburgwal 57. De Gecroonde Raep. Built in 1615 by Hendrick de Keyser (1565-1621), this building is in the Amsterdam Renaissance style with a stepped gable. During restoration work it was discovered that the building behind the façade is a late 15th-century house. The building is of great architectural interest and has been owned by the Hendrick de Keyser Association since 1946.

Onderstaande foto is van Rien Wijnsma

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 11

Bijna identiek aan nummer 23
Proeflokaal Wynand Fockink
Pijlsteeg 31, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1960 (geproduceerd door PZH)

Het centrum van Amsterdam heeft circa 1.800 restaurants en kroegen. Ongeveer 40 hiervan zijn historische kroegen of voormalige stokerijen met aantrekkelijke, antieke interieuren. Eén hiervan is Proeflokaal Wynand Fockink, achter het Nationaal Monument op de Dam. Rond 1679 startte Wynand Fockink hier een stokerij en later een proeflokaal. Dit is tot op de dag van vandaag zo gehouden, inclusief het 17e eeuwse gevoel binnen. Speciaal is dat de likeurflessen representatief zijn voor de burgemeesters van Amsterdam. De likeurglaasjes worden zo vol geschonken dat je moet bukken omde eerste slok te nemen. Proost!

Almost identical to number 23
Tasting room Wynand Fockink
Pijlsteeg 31, Amsterdam
First issued: 1960 (produced by PZH)

The centre of Amsterdam has some 1,800 restaurants and pubs. About 40 of these are historic bars or former distilleries with attractive, antique interiors. One of these is Proeflokaal Wynand Fockink, behind the National Monument on the Dam. Around 1679, Wynand Fockink started a distillery here and later a tasting room. This has been kept to this day, including the 17th-century feeling inside. What is special is that the liqueur bottles are representative of the mayors of Amsterdam. The liqueur glasses are poured so full that you have to bend over to take the first sip. Cheers!

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 12

De Mokumse archipel, wonen op Amsterdam’s westelijke eilanden
Zandhoek 4-6, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1960

Met de aanleg van de volkswijk Jordaan en de uitbreiding van de haven ontstaat in de 17e-eeuw aan de westkant van Amsterdam een nieuw havenkwartier met drie eilanden. Het ‘Bickers Eijant’ wordt in 1612 aangelegd en is vernoemd naar koopman Jan Bicker. Het tweede eiland krijgt de naam ‘Prinsen Eijlant’, naar prins Philip Willem van Oranje. De naam van het derde kunstmatige eiland, ‘Realen Eijlant’, verwijst naar de grootgrondbezitter en regent Reynier Reael.

Het ‘Realen Eijlant’ wordt ingericht als bedrijfsterrein met pakhuizen, scheepswerven, een eerfabriek en een turfmarkt. Aan de kade van het IJ wordt in 1645 in opdracht van Reynier Reael een rijtje schippershuisje gebouwd met een eenvoudige trapgevel. De vertrekken zijn niet groot. In de huizen wonen hele gezinnen bovenop elkaar, kelders en bovenverdiepingen worden apart verhuurd. Met de komst van een haringpakkerij in 1648 wort woonruimte nog schaarser. In datzelfde jaar overlijdt ook de naamgever van het eiland.

The Mokum Archipelago, living on Amsterdam’s western islands
Zandhoek 4-6, Amsterdam
First issued: 1960

With the construction of the working-class Jordaan district and the expansion of the harbour, a new harbour district with three islands arose on the west side of Amsterdam in the 17th century. The ‘Bickers Eijant’ was constructed in 1612 and named after the merchant Jan Bicker. The second island was named ‘Prinsen Eijlant’ after Prince Philip William of Orange. The name of the third artificial island, ‘Realen Eijlant’, refers to the large landowner and regent Reynier Reael.
The ‘Realen Eijlant’ is laid out as an industrial area with warehouses, shipyards, a factory and a peat market. Reynier Reael commissioned a row of bargee houses with a simple stepped gable to be built on the quay of the IJ in 1645. The rooms are not large. Entire families lived one on top of the other in the houses; the cellars and upper floors were rented out separately. With the arrival of a herring warehouse in 1648, living space became even scarcer. The namesake of the island died in the same year.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 13

D’Gekroonde Bye-korf
Kamp 10, Amersfoort
Eerste uitgifte:1956

Volgens een jaarlint op de façade werd dit huis in 1687 gebouwd. Het heeft een halsgevel me op de hoeken guirlandes en 2 siervazen. De unieke gevelsteen toont een bijenkorf die gekroond wordt door 2 kleine cherubijnen. Daaronder staat de naam: ‘D’Gekroonde Bye’korf’.

D’Gekroonde Bye-korf
Kamp 10, Amersfoort
First issued:1956

According to a year ribbon on the facade, this house was built in 1687. It has a gable end with garlands and two decorative vases at the corners. The unique gable stone shows a beehive crowned by 2 small cherubs. Underneath is the name: ‘D’Gekroonde Bye’korf’.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 14

Daar de twee Zeegoden op de gevel liggen.

Herengracht 510, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1960

Het huis op Herengracht 510, met de bijzondere naam ‘Daer de twee Zeegoden op de gevel liggen’ werd in 1688 gebouwd en ligt bij de ambtswoning van de huidige burgemeester van Amsterdam (huisnummer 502). Het huis is 29 meter diep en heeft voor- en achterhuizen. De naam verwijst naar de 2 zandstenen versieringen op de halsgevel: aan de linkerzijde is Neptunus te vinden, God van de zee, en aan de rechterzijde zijn zoon Triton. Ze zitten beiden op een dolfijn. Het huis heeft 3 intacte stijlkamers. De meest bijzondere is de voorkamer waar 2 van de 3 witjes boven de deuren gedateerd (1760) en getekend zijn door de schilder A.H van Beesten.

There the two Sea Gods lie on the façade.

Herengracht 510, Amsterdam
First issued: 1960

The house at Herengracht 510, with the unusual name ‘Daer de twee Zeegoden liggen op de gevel’, was built in 1688 and is located near the official residence of the current Mayor of Amsterdam (house number 502). The house is 29 metres deep and has front and back houses. The name refers to the two sandstone decorations on the neck gable: on the left is Neptune, God of the Sea, and on the right his son Triton. They are both sitting on a dolphin. The house has three intact period rooms. The most special one is the front room where 2 of the 3 whites above the doors are dated (1760) and drawn by the painter A.H. van Beesten.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 15

De Rozenkorf
Voorstraat 282, Dordrecht
Eerste uitgifte: 1960

Dordrecht werd bijna duizend jaar geleden een nederzetting aan het riviertje Thuredrith, te midden van veenmoerassen. Dordrecht was in 1220 de eerste gemeenschap in Holland die stadsrechten kreeg. De stad heeft meer dan 1.000 historische gebouwen en speelde een belangrijke rol in Holland op het gebied van handel, religie en politiek. Of het 17e eeuwse huis dat werd gebruik als basis van de miniatuur nog steeds bestaat is onduidelijk, want het adres is onbekend.

The Rosebasket
Voorstraat 282, Dordrecht
First issued: 1960

Dordrecht became a settlement almost a thousand years ago on the river Thuredrith, in the middle of peat marshes. In 1220, Dordrecht was the first community in Holland to receive city rights. The city has more than 1,000 historical buildings and played an important role in Holland in the fields of trade, religion and politics. Whether the 17th century house that was used as the basis of the miniature still exists is unclear, as the address is unknown.

Nummer 16

Houtmarkt 17, Haarlem
Eerste uitgifte: 1961

Haarlem, de hoofdstad van provincie Noord-Holland, heeft meer dan duizend rijksgebouwen. De vereniging Hendrick de Keyser is eigenaar van 10 gebouwen in de stad, inclusief dat op de Houtmarkt 17. Het huis dateert uit omstreeks 1700 en heeft een halsgevel met 2 siervazen. Dit gebouw is wijder aan de achterkant en heeft gebogen fronten.

Houtmarkt 17, Haarlem
First issued: 1961

Haarlem, the capital of the province of North Holland, has more than a thousand national buildings. The Hendrick de Keyser Association owns 10 buildings in the city, including the one at 17 Houtmarkt. The house dates from around 1700 and has a gable end with 2 decorative vases. This building is wider at the rear and has curved fronts.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 17 (idem als nummer 25)

Het Weeshuis
Spieringstraat 1-3, Gouda
Eerste uitgifte: 1961

Gouda is niet alleen beroemd vanwege de Goudse kaas, maar ook vanwege zijn productie van kaarsen, pijpen en stroopwafels. het huis met de karakteristieke 17de-eeuwse façade kan niet langer getraceerd worden; of het huis nog bestaat, is onduidelijk.

The Orphanage
Spieringstraat 1-3, Gouda
First issued: 1961

Gouda is not only famous for its Gouda cheese, but also for its production of candles, pipes and syrup waffles. the house with the characteristic 17th-century façade can no longer be traced; whether the house still exists is unclear.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 18

Cleyn Fresenburg
Oudegracht 111, Utrecht
Eerste uitgifte: 1962

Karakteristiek voor Utrecht zijn de historische werfkelders. Deze kelders liggen direct aan de grachten en werden gebruikt als bergruimte voor handelswaar. Tegenwoordig zijn er restaurants en winkeltjes in gevestigd. Klein Fresenburg heeft ook een werfkelder, met daarin een wijnimporteur. Dit huis werd in 1569 gebouwd en is in 1926 gerestaureerd.

Cleyn Fresenburg
Oudegracht 111, Utrecht
First issued: 1962

The historic wharf cellars are characteristic of Utrecht. These cellars lie directly on the canals and were used as storage space for merchandise. Nowadays, restaurants and shops are located in them. Klein Fresenburg also has a wharf cellar, containing a wine importer. This house was built in 1569 and restored in 1926.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 19

De le Boe Crevecoeur – Boerhaavehuis
Rapenburg 31, Leiden
Eerste uitgifte: 1962

Wist u dat alleen Amsterdam, Maastricht en Utrecht meer historische gebouwen dan Leiden hebben? Het huis op de Rapenburg 31 ligt aan een van Leidens belangrijkste grachten, Rapenburg. Op het fronton ziet u het jaar waarin het huis werd gebouwd, 1664. Het gebouw aan de rechterzijde, Rapenburg 29, is eenzelfde pand met een zeer vergelijkbare halsgevel. Op het huisje is links onderaan het jaartal gestanst. Er zijn verschillende varianten. In de meeste gevallen staat er 1666 terwijl je toch aan mag nemen dat er 1664 zou staan. Dat komt ook voor alhoewel er ook vele afwijkingen met 166 zijn.

De le Boe Crevecoeur – Boerhaavehuis
Rapenburg 31, Leiden
First issued: 1962

Did you know that only Amsterdam, Maastricht and Utrecht have more historic buildings than Leiden? The house at Rapenburg 31 is situated on one of Leiden’s most important canals, Rapenburg. On the pediment you can see the year the house was built, 1664. The building on the right, Rapenburg 29, is a similar building with a very similar neck gable. The year is stamped on the bottom left of the house. There are several variants. In most cases, it says 1666, although one would assume that it says 1664. That is also the case, although there are also many deviations with 166.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 20

Edam Museum
Damplein 8, Edam
Eerste uitgifte: 1962

Dit laatgotishe koopmanshuis heeft een trapgevel en is tussen 1540-1550 gebouwd. Het is al jarenlang de locatie voor het Edams Museum. Het huis heeft een houtskeletbouw, hal en tussenverdieping. Onder de voorkamer is een bakstenen container te vinden die nog steeds dienst doet als drijvende kelder, schommelend op het grondwater.

Edam Museum
Dam Square 8, Edam
First issued: 1962

This late-Gothic merchant’s house has a stepped gable and was built between 1540-1550. For many years, it has been the location for Edam’s Museum. The house has a timber-frame construction, hall and mezzanine floor. Under the front room, a brick container can be found that still serves as a floating cellar, rocking on the groundwater.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Onderstaande foto is gemaakt door Tom Lust

Nummer 21

De Salamander
Markt 47, Delft
Eerste uitgifte: 1963

Mensen die door het oude centrum van Delft slenteren, kunnen de Markt bijna niet missen. Dit centraal gelegen stadsplein wordt gedomineerd door de toren van de Nieuwe Kerk, die 108 meter hoog is. Overleden Oranjes liggen hier begraven in een grafkelder. Markt 47 is aan de noordzijde van het plein te vinden en is rond 1540 gebouwd. Op het uithangbord staat het jaartal 1759, wat aanduidt dat het gebouw al sinds die tijd een drogisterij huisvest. Die zit er nog steeds: de Salamander. Er woedde een allesvernietigende brand in 1536. Daarom werd er een salamander op het glas van het dakraam geschilderd. Volgens legendes kan dit dier een brand overleven.

The Salamander
Markt 47, Delft
First issued: 1963

People strolling through the old centre of Delft can hardly miss the Markt. This centrally situated town square is dominated by the tower of the Nieuwe Kerk, which is 108 metres high. The deceased members of the Dutch Royal Family are buried here in a tomb. Markt 47 is located on the north side of the square and was built around 1540. The signboard reads 1759, which indicates that the building has housed a drugstore since that time. It is still there: the Salamander. There was a devastating fire in 1536. That is why a salamander was painted on the glass of the skylight. Legend has it that this animal can survive a fire.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 22

’t Lammetje (het Lammeken) later museum De Schotse Huizen
Kaai 25-27, Veere
Eerste uitgifte: 1963

Het dorp Veere in de provincie Zeeland heeft meer dan 200 historische gebouwen – wonderbaarlijk, aangezien Veere maar circa 1.650 inwoners telt. Het Lammeken, het gebouw waarin het Museum De Schotse huizen gevestigd is, verwijst naar de eeuwen waarin Veere een bloeiende wolhandel met Schotland had. KLM-huis 22 representeert het huis uit 1539 aan de linkerkant van dit museum.

t Lammetje (the Lamb) later museum The Scottish Houses
Kaai 25-27, Veere
First issued: 1963

The village of Veere in the province of Zeeland has more than 200 historic buildings – amazing, considering that Veere has only about 1,650 inhabitants. Het Lammeken, the building in which the Museum De Schotse huizen is located, refers to the centuries in which Veere had a flourishing wool trade with Scotland. KLM house 22 represents the house from 1539 on the left-hand side of this museum.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 23

Bijna identiek aan nummer 11
de gekroonde Wildeman likeurstokerij Wynand Fockink
Proeflokaal Wynand Fockink
Pijlsteeg 31, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1964 (geproduceerd door Koninklijke Goedewaagen)

Zie info bij nummer 11.

Almost identical to number 11
De gekroonde Wildeman liqueur distillery Wynand Fockink
Tasting room Wynand Fockink
Pijlsteeg 31, Amsterdam
First issued: 1964 (produced by Royal Goedewaagen)

See info at number 11.

Onderstaande  plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 24

De Kroon
Mient 31, Alkmaar
Eerste uitgifte: 1965

Alkmaar heeft bijna 400 historische gebouwen. Eén hiervan ligt op Mient 31 en heeft een trapgevel uit de renaissance. De meeste historische huizen in Alkmaar hebben geen siermetselwerk, maar deze heeft er 5. Degene in het midden toont de keizerskroon die de woning zijn naam gaf. U kunt ook de wapens van Alkmaar en Hoorn vinden. Jacob Coren, die opdracht gaf tot het maken van de woning, werd geboren en woonde in deze steden. Aan weerszijden van de fries staan 2 gebeeldhouwde maskers. Sinds 1925 is het huis in bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser.

The Crown
Mient 31, Alkmaar
First issued: 1965

Alkmaar has almost 400 historic buildings. One of these is at Mient 31 and has a stepped gable from the Renaissance. Most historic houses in Alkmaar do not have decorative brickwork, but this one has 5. The one in the middle shows the emperor’s crown that gave the house its name. You can also find the coats of arms of Alkmaar and Hoorn. Jacob Coren, who commissioned the house, was born and lived in these cities. On either side of the frieze are two sculpted masks. Since 1925 the house has been owned by the Hendrick de Keyser Association.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 25 (idem als nummer 17)

Het Weeshuis
Spieringstraat 1-3, Gouda
Eerste uitgifte: 1966

In Gouda staan 2 van de belangrijkste historische gebouwen in Zuid-Holland: het 15-de eeuwse stadhuis en de Sint Janskerk. De kerk is 123 meter lang en heeft gebrandschilderde ramen. Minder bekend, maar ook prachtig, is het voormalige weeshuis op Spieringstraat 1-3. Dit gebouw, dat als inspiratie diende voor het KLM-miniatuur, werd in 1642 gebouwd en heeft een façade met rolwerk.

The Orphanage
Spieringstraat 1-3, Gouda
First issued: 1966

In Gouda, there are 2 of the most important historical buildings in Zuid-Holland: the 15th century town hall and the Sint Janskerk. The church is 123 metres long and has stained-glass windows. Less well known, but also beautiful, is the former orphanage at Spieringstraat 1-3. This building, which served as inspiration for the KLM miniature, was built in 1642 and has a facade with scroll work.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 26

Huis van Mata Hari
Nieuwe Uitleg 16, Den Haag
Eerste uitgifte: 1966

Het 18de-eeuwse grachtenpand op Nieuwe Uitleg 16 is beroemd doordat het ooit bewoond werd door de exotische danseres Mata Hari (1876-1917). Hari reisde veel, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ze ging dan naar Frankrijk via Engeland en Spanje om de slagvelden te vermijden. Haar reizen trokken de aandacht, waardoor ze ervan beschuldigd werd een spion voor Duitsland te zijn. Ze werd door de Franse politie gearresteerd en geëxecuteerd, ondanks bezwaren van de Nederlandse overheid. Haar huis heeft sinds de 19e eeuw een eenvoudige gevel De voordeur bestaat al sinds de 18e eeuw en is in de stijl van de Frans koning Louis XVI ontworpen.

House of Mata Hari
Nieuwe Uitleg 16, The Hague
First issued: 1966

The 18th-century canal house at Nieuwe Uitleg 16 is famous because it was once occupied by the exotic dancer Mata Hari (1876-1917). Hari travelled a lot, including during the First World War. She went to France via England and Spain to avoid the battlefields. Her travels attracted attention, which led to her being accused of being a spy for Germany. She was arrested by the French police and executed, despite objections from the Dutch authorities. Her house has a simple facade since the 19th century The front door has existed since the 18th century and was designed in the style of the French King Louis XVI.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 27

Prinsenhof
Nieuwehaven 59, Rotterdam
Eerste uitgifte: 1966

Dit koopmanshuis op Nieuwe Haven 59 stond ooit in een van de belangrijkste havens van de wereld. Het heeft een imposante 18de-eeuwse façade. Tijdens het Duitse bombardement op 14 mei 1940 werd het gebouw compleet vernietigd.

Prinsenhof
Nieuwehaven 59, Rotterdam
First issued: 1966

This merchant’s house at Nieuwe Haven 59 once stood in one of the world’s most important ports. It has an imposing 18th-century façade. During the German bombardment on 14 May 1940, the building was completely destroyed.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 28

In Duijsent Vreesen – in Duizend Vreezen
Groote Markt 2A, Rotterdam
Eerste uitgifte: 1966

We kennen dit huis op Grotemarkt 2a alleen van foto’s, want het werd vernietigd door het Duitse bombardement op 14 mei 1940. Het hoekhuis is waarschijnlijk rond 1570 gebouwd. Op een foto zijn de woorden ‘In Duizend Vreezen’ duidelijk op de façade te zien. Deze naam refereert aan de Spaanse aanval op Rotterdam in de 16e eeuw. Het verhaal gaat dat inwoners bang waren voor het naderende Spaanse leger omdat de soldaten iedereen op hun pad afslachtten. De inwoners wilde dat de Spaanse soldaten geloofden dat iemand hen al voor was, dus smeerden ze bloed van een geslachte geit op het gebouw.

In Duijsent Vreesen – in Duizend Vreezen
Groote Markt 2A, Rotterdam
First issued: 1966

We know this house at Grotemarkt 2a only from photographs, as it was destroyed by the German bombardment on 14 May 1940. The corner house was probably built around 1570. In a photo, the words ‘In Duizend Vreezen’ can clearly be seen on the facade. This name refers to the Spanish attack on Rotterdam in the 16th century. The story goes that residents were afraid of the approaching Spanish army because the soldiers slaughtered everyone in their path. The inhabitants wanted the Spanish soldiers to believe that someone had beaten them to it, so they smeared blood from a slaughtered goat on the building.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 29

Stadstimmerwerf
Kort Galgewater 21, Leiden
Eerste uitgifte: 1966

De Stadstimmerwerf ligt in Leiden, de woonplaats van de bekendste schilder uit de Gouden Eeuw, Rembrandt van Rijn (1606-1669). Zoals te zien is boven de deur, is het gebouw in 1612 gemaakt. Het heeft een trappenhuis en was voorheen de woon- en werkplaats van de stadstimmerman.

Stadstimmerwerf
Kort Galgewater 21, Leiden
First issued: 1966

The Stadstimmerwerf is located in Leiden, the home town of the most famous painter of the Golden Age, Rembrandt van Rijn (1606-1669). As can be seen above the door, the building was constructed in 1612. It has a stairwell and used to be the residence and workshop of the city carpenter.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Onderstaande foto van het pand is gemaakt door de Leidenaar Remko van Laarhoven

Nummer 30

Hippolytusbuurt 26, Delft
Eerste uitgifte: 1967

Parallel met de Oude Delft loopt een gracht die met ieder bocht van naam verandert. Een van deze kleine secties heet de Hippolytusbuurt. Hier mogen geen auto’s komen en wordt zo nu en dan gebruikt voor een kunst-, antiek-, en boekenmarkt. Diagonaal van de Oude Kerk ligt Hipolytusbuurt 26, dat gebouwd werd in 1246. Het heeft een 18de-eeuwse halsgevel en de onderkant is met hout bedekt.

Hippolytusbuurt 26, Delft
First issued: 1967

Parallel to Oude Delft is a canal that changes its name with every turn. One of these small sections is called the Hippolytusbuurt. Cars are not allowed here, and it is occasionally used for an art, antiques, and book market. Diagonal to the Old Church is Hipolytusbuurt 26, which was built in 1246. It has an 18th-century neck gable and the underside is covered in wood.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 31

Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek, voorheen J.H. Drayer tevens Koffiebranderij
Koornmarkt 87, Delft
Eerste uitgifte: 1967

Delft is een middeleeuwse stad met een uniek patroon van intieme, kleine grachten, gracieuze bruggen met witte leuningen, en de oude gebouwen en huizen. Koornmarkt 87 hoort bij de laatste categorie. Het gebouw heeft een tuitgevel en is volgens een tegeltableau  op de bovenkant in 1916 gemaakt. Dit project is beïnvloed door het werk van de architect. H.P. Berlage (1856-1934).

Koninklijke Tabak- en Sigarenfabriek, formerly J.H. Drayer also Coffee Roastery
Koornmarkt 87, Delft
First issued: 1967

Delft is a medieval city with a unique pattern of intimate, small canals, graceful bridges with white railings, and old buildings and houses. Koornmarkt 87 belongs to the latter category. The building has a spouted gable and, according to a tile panel on the top, was made in 1916. This project is influenced by the work of the architect. H.P. Berlage (1856-1934).

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 32

Brouwerij de Handtbooch nu van de Stichting Studentenhuisvesting
Koornmarkt 81, Delft
Eerste uitgifte: 1967

Delft heeft meer dan 200 brouwerijen. Op de Koornmarkt 81 lag een brouwerij genaamd: “De Handboog”. De trapgevel dateert uit 1537 en is laatgotisch. De onderkant van het gebouw dateert uit het eind van de 18e eeuw.

Brewery the Handtbooch now owned by the Student Housing Foundation
Koornmarkt 81, Delft
First issued: 1967

Delft has more than 200 breweries. At the Koornmarkt 81 there was a brewery called: “De Handboog”. The stepped gable dates from 1537 and is late Gothic. The underside of the building dates from the end of the 18th century.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 33

Voormalige distilleerderij de Dubbelde Palmboom
Voorhaven 12, Rotterdam
Eerste uitgifte: 1969

In de pittoreske, Rotterdamse wijk Delfshaven staat een dubbel graanpakhuis met 2 simpele halsgevels. Dit grote pand is gebouwd in 1826. Het kreeg zijn naam van de brouwerij die er in die tijd gevestigd was: ‘De Dubbele Palmboom’. KLM-huisje 33 toont slechts één deel van het complex. Tot enkele jaren geleden zat het Historisch Museum Rotterdam in het pand.

Former distillery the Dubbelde Palmboom
Voorhaven 12, Rotterdam
First issued: 1969

In the picturesque, Rotterdam district of Delfshaven stands a double grain warehouse with two simple neck gables. This large building was built in 1826. It got its name from the brewery that was located there at the time: ‘De Dubbele Palmboom’. KLM house 33 shows only one part of the complex. Until a few years ago, the Historical Museum Rotterdam was located in the building.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 34

De Gulden Bock later het Gulden Tonneke
Wijnhaven 16, Delft
Eerste uitgifte: 1969

Wijnhaven 16 ligt aan een van de Delftse grachten. Het gebouw dateert uit 1540 en is dus na de stadsbrand in 1536 gebouwd. Het onderste, laat-gotische gedeelte van het pand is gemaakt van natuursteen en waarschijnlijk nog ouder. De bovenkant is tijdens de 17e eeuw herbouwd. dit hoekhuis is sinds 1935 in het bezit van Vereniging Hendrick de Keyser.

De Gulden Bock later the Gulden Tonneke
Wijnhaven 16, Delft
First issued: 1969

Wijnhaven 16 is situated on one of Delft’s canals. The building dates from 1540 and was therefore built after the city fire of 1536. The lower, late-Gothic part of the building is made of natural stone and probably even older. The top part was rebuilt in the 17th century. since 1935 this corner house has been owned by the Hendrick de Keyser Association.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 35

Kantoor van de Delftse Kamer van Oost-Indische compagnie
Oude Delft 39, Delft
Eerste uitgifte: 1970

Delft is klein, maar heeft desondanks meer dan 650 gebouwen die bestempeld zijn als rijksmonument. Veel hiervan liggen op de Oude Delft, een straat die dezelfde naam als de gracht langs het spoor draagt. Het gebouw Oude Delft 39 heeft een wijde trapgevel en ramen met een kruis ervoor. Op de gevelsteen op de façade is ANo 1631′ (gebouwd in 1631), ‘VOC’  en ‘D’ geschreven, wat aangeeft dat het pand als de kamer van de VOC in Delft gebruikt werd.

Office of the Delft Chamber of East India Company
Oude Delft 39, Delft
First issued: 1970

Although small, Delft has more than 650 buildings that are listed as national monuments. Many of these are on Oude Delft, a street that bears the same name as the canal along the railway line. The Oude Delft 39 building has a wide stepped gable and windows with a cross in front. On the gable stone on the façade is written ANo 1631′ (built in 1631), ‘VOC’ and ‘D’, indicating that the building was used as the VOC chamber in Delft.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 36

Café-restaurant Klein Central
Hippolytusbuurt 8, Delft
Eerste uitgifte: 1969

Hippolytusbuurt 8 ligt aan een kleine gracht en is niet toegankelijk voor auto’s. Het gebouw heeft een halsgevel en is in 1948 herbouwd. Tegenwoordig zit er een restaurant, dat een idyllische en romantische plek voor een huwelijk is. Er woede in 2017 een middelgrote brand, die gelukkig alleen voor rookschade heeft gezorgd.

Cafe-restaurant Klein Central
Hippolytusbuurt 8, Delft
First issued: 1969

Hippolytusbuurt 8 is situated on a small canal and is not accessible to cars. The building has a neck-gable and was rebuilt in 1948. Today it houses a restaurant, which is an idyllic and romantic place for a wedding. There was a medium-sized fire in 2017, which fortunately only caused smoke damage.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 37

Voormalig klooster en later Armenhuis – Stadsbank van Lening
Oudezijds Voorburgwal 300, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1970

De Stadsbank van Lening is opgericht in 1614. Deze bank zit nog steeds in het warenhuis op de Oudezijds Voorburgwal 300. Het gebouw heeft een tuitgevel en zandstenen kruizen voor de ramen.

Former convent and later almshouse – Stadsbank van Lening
Oudezijds Voorburgwal 300, Amsterdam
First issued: 1970

The Stadsbank van Lening was founded in 1614. This bank is still located in the department store at the Oudezijds Voorburgwal 300. The building has a gable and sandstone crosses for the windows.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 38

Herengracht 607, Amsterdam
Eerste uitgifte:1971

Het goed bewaarde gebouw op Herengracht 607 heeft een halsgevel. Bovenaan is een zolderluik gevestigd, met daaronder een steen waarop de datum 1670 staat. De façade heeft door het midden een pui lopen om het verticale karakter van het gebouw te benadrukken. Bovenop deze pui staat een driehoekig fronton. Hieronder is een hijsbalk te vinden, met een zandstenen sierkrans. Het gebouw werd in 1747 voor 13.600 gulden verkocht aan Jacob Bicker Raije (1703-1777), een beroemde Amsterdamse stadschroniqueur.

Herengracht 607, Amsterdam
First issued:1971

The well-preserved building at Herengracht 607 has a neck gable. At the top is an attic hatch, with a stone underneath bearing the date 1670. The façade has a façade running through the middle to emphasise the vertical character of the building. On top of this facade is a triangular pediment. Underneath is a hoisting beam with a sandstone ornamental wreath. The building was sold in 1747 for 13,600 guilders to Jacob Bicker Raije (1703-1777), a famous Amsterdam city chronicler.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 39

De enige miniatuur van de achterkant van een huis
Nieuwe Weg 12, Hindeloopen
Eerste uitgifte: 1972

Het Friese Hindeloopen was in de 13e eeuw een belangrijk vissersdorp. Pas in de 17e eeuw begon het écht te floreren. Tegenwoordig is het een charmante, kleine stad die bekend staat om de Hindelooper schilderkunst. KLM-huisje 39 laat de achterkant van dit 17de-eeuwse huis zien. Het is gemaakt van rode en gele baksteen.

The only miniature of the back of a house
Nieuwe Weg 12, Hindeloopen
First issued: 1972

In the 13th century, the Frisian town of Hindeloopen was an important fishing village. It was only in the 17th century that it really began to flourish. Nowadays, it is a charming small town that is famous for its Hindeloopen paintings. KLM cottage 39 shows the back of this 17th-century house. It is made of red and yellow brick

Foto’s gemaakt van huidige pand. (mei 2019 door Cor Winkel)

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 40

De Rode Hoed
Keizersgracht 104, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1972

Misschien is het vreemdste type gebouw in Nederland wel het soort waarin geheime schuilkerken gevestigd zijn. Welk ander land heeft iets zoals deze verborgen maar toegestane kerken? Het kleine huis op Keizersgracht 104, nu bekend als ‘De Rode Hoed’, omvat een gedeelte van de voormalige Remonstrantse Kerk. De kleine, rode hoed in het stenen tablet refereert aan Claes Harmens Roothoet, die het huis in 1624 bezat.

The Red Hat
Keizersgracht 104, Amsterdam
First issued: 1972

Perhaps the strangest type of building in the Netherlands is the kind that houses secret hideaway churches. What other country has something like these hidden but permitted churches? The small house on Keizersgracht 104, now known as ‘De Rode Hoed’ (The Red Hat), contains part of the former Remonstrant Church. The small red hat in the stone tablet refers to Claes Harmens Roothoet, who owned the house in 1624.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 41

Sint Jacobsstraat 13, Leeuwarden
Eerste uitgifte: 1972

Het gebouw op Sint Jacobsstraat 13 in de Friese hoofdstad Leeuwarden is eigendom van Vereniging Hendrick de Keyser. Deze gecombineerde woning en winkel werd in 1635 gebouwd door de boekdrukker Dirck Albertsz. In het fries boven de winkelpui zijn nog steeds voorstellingen van het boekmakersambacht te zien. De bovenkant is in de 18de eeuw veranderd.

Sint Jacobsstraat 13, Leeuwarden
First issued: 1972

The building at Sint Jacobsstraat 13 in Leeuwarden, Friesland, is owned by the Hendrick de Keyser Association. This combined house and shop was built in 1635 by the book printer Dirck Albertsz. The frieze above the shop front still features representations of the bookmakers’ craft. The top was changed in the 18th century.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 42

Prinsengracht 514, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1972

Prinsengracht is een van de langste grachten van Amsterdam; zó lang dat het hoogste huisnummer 1131 is. Prinsengracht 514 heeft een 18de-eeuwse halsgevel, gekroond met een gebogen fronton.

Prinsengracht 514, Amsterdam
First issued: 1972

Prinsengracht is one of the longest canals in Amsterdam; so long, in fact, that the highest house number is 1131. Prinsengracht 514 has an 18th-century neck gable, crowned with an arched pediment.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 43

Prinsengracht 516, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1973

Er is een stuk meer gebouwd op de Prinsengracht dan op de Singel, Herengracht en Keizersgracht. Prinsengracht 516 is rond 1865 gebouwd. Ondanks verschillende wijzigingen, is de klassieke kroonlijst goed bewaard gebleven.

Prinsengracht 516, Amsterdam
First issued: 1973

A lot more was built on Prinsengracht than on Singel, Herengracht and Keizersgracht. Prinsengracht 516 was built around 1865. Despite several changes, the classical cornice has been well preserved.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 44

Voormalig Wees- en Kindertehuis – Heilige Geest
Hooglandse Kerkgracht 19, Leiden
Eerste uitgifte: 1973

Dit KLM-huisje laat slecht een deel van het originele complex zien, waaronder de trapgevel van omstreeks 1620. Het gebouw was ooit onderdeel van het weeshuis ‘Heilige Geest of arme Wees- en Kinderhuis’. Het weeshuis, dat zijn deuren sloot in 1961, is vereeuwigd in een schilderij van Cornelis Springer (1817-1891).

Former Orphanage and Children’s Home – Holy Ghost
Hooglandse Kerkgracht 19, Leiden
First issued: 1973

This KLM house shows only part of the original complex, including the stepped gable from around 1620. The building was once part of the orphanage ‘Heilige Geest or Poor Orphans’ and Children’s Home’. The orphanage, which closed its doors in 1961, has been immortalised in a painting by Cornelis Springer (1817-1891).

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 45

Voormalige schuilkerk van de Quakers Gemeenschap
Keizersgracht 140, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1973

De façades van veel oude gebouwen in Amsterdam leunen een beetje de straatkant op. Dit geldt niet voor het huis op Keizersgracht 140, waarvan de façade rechtovereind staat. Een extra verdieping werd in 1896 bovenop het pand gebouwd. Het huis werd tot de eerste helft van de 19e eeuw gebruikt als ontmoetingsplek van de Engelse Quakers, een religieus genootschap uit 1649. De kerklieden ontmoetten elkaar hier tijdens de tweede helft van de 17e eeuw. Dit grote grachtenpand bestaat uit 2 secties.

Former convent of the Quaker Community
Keizersgracht 140, Amsterdam
First issued: 1973

The facades of many old buildings in Amsterdam lean a little towards the street. This does not apply to the house at Keizersgracht 140, whose façade stands straight up. An extra storey was built on top of the building in 1896. The house was used until the first half of the 19th century as a meeting place of the English Quakers, a religious society founded in 1649. The churchmen met here during the second half of the 17th century. This large canal house consists of 2 sections.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 46

Begijnhof 27, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1974

Het Amsterdamse Begijnhof is een hofje met 46 godshuizen, die in totaal weer opgedeeld zijn in 140 appartementen. Ze worden verhuurd aan oudere single dames. Begijnhof 27 heeft een prachtige halsgevel. Bovenaan is de Heilige Maagd Maria met kind Jezus en een kroon te zien. De bovenkant van het gebouw werd in 1996 op een postzegel afgedrukt.

Begijnhof 27, Amsterdam
First issued: 1974

The Amsterdam Begijnhof is a courtyard with 46 almshouses, which in turn are divided into 140 flats. They are rented out to elderly single ladies. Begijnhof 27 has a beautiful neck-gable. At the top, you can see the Virgin Mary with the infant Jesus and a crown. The top of the building was printed on a postage stamp in 1996.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 47

Anne Frank Huis
Prinsengracht 263, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1975

Het grachtenpand Prinsengracht 263 is zonder twijfel het meest bezochte huis in Amsterdam. Dit is de locatie van het beroemde boek ‘Achterhuis’. waar Anne Frank (1929-1945) en haar Joodse familie onderdoken. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen mensen het huis. Het werd rond 1740 gebouwd en ligt in de buurt van een beroemde kerk, de Westerkerk. Het KLM-huisje laat de straatkant van het huis zien. Aan de achterkant ligt een tuin en het beroemde achtergedeelte, het “Achterhuis’. De schuilplek van Anne is makkelijk zichtbaar vanuit de toren van de Westerkerk.

Anne Frank House
Prinsengracht 263, Amsterdam
First issued: 1975

The canal house Prinsengracht 263 is without doubt the most visited house in Amsterdam. It is the location of the famous book ‘Achterhuis’, where Anne Frank (1929-1945) and her Jewish family went into hiding. More than a million people visit the house every year. It was built around 1740 and is close to a famous church, the Westerkerk. The KLM house shows the street side of the house. At the back is a garden and the famous back part, the “Achterhuis”. Anne’s hiding place is easily visible from the tower of the Westerkerk.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 48

Rembrandthuis
Jodenbreestraat 4, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1976

Dit huis werd in 1606 gebouwd. Museum het Rembrandthuis opende hier op 10 juni 1911 zijn deuren. Rembrandt kocht het huis voor 13.000 gulden en leefde en werkte hier van 1639 tot 1648. De 4 ramen zijn tijdens een restoratie veranderd in glas-in-loodramen met luiken. Het hele gebouw is dagelijks geopend voor publiek en toont het gereconstrueerde interieur met een antieke keuken, bedstedes en een studio.

Rembrandt House
Jodenbreestraat 4, Amsterdam
First issued: 1976

This house was built in 1606. Museum het Rembrandthuis opened its doors here on 10 June 1911. Rembrandt bought the house for 13,000 guilders and lived and worked here from 1639 to 1648. The 4 windows were changed into stained-glass windows with shutters during a restoration. The whole building is open to the public daily and shows the reconstructed interior with an antique kitchen, bedsteads and a studio.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 49

Voormalige kazerne nu Café ’t Geveltje
Friesestraat 42, Coevorden
Eerste uitgifte: 1980

Coevorden is een kleine vestingsstad in het zuiden van Drenthe. Het gebouw op Friesestraat 42 heeft een trapgevel uit het begin van de 16de eeuw. Bovenaan is een gevelsteen met het jaartal 1765 te zien. Het gebouw is aan het begin van de 20ste eeuw gerenoveerd en is nu in gebruik als een café.

Former barracks now Cafe ’t Geveltje
Friesestraat 42, Coevorden
First issued: 1980

Coevorden is a small fortified town in the south of Drenthe. The building on Friesestraat 42 has a stepped gable from the early 16th century. At the top is a gable stone with the date 1765. The building was renovated at the beginning of the 20th century and is now used as a café.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 50

Bols Taverne. Origineel van 1983 nog gevuld met Henkes jenever
Rozengracht 106, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1983

De Jordaan in Amsterdam telde in 1612 maar liefst 11 grachten. Helaas zijn 6 daarvan verdwenen. De Rozengracht werd in 1889 gedempt. Het gebouw op Rozengracht 106 dateert van 1650, heeft een prachtige tuin, trapgevel en de begane grond heeft een houten voorkant. Huizen uit deze periode zijn zelden hoger dan dit gebouw. Het gebouw is in 1958 compleet gerenoveerd en is tegenwoordig in gebruik als restaurant.

Bols Taverne. Original from 1983 still filled with Henkes genever
Rozengracht 106, Amsterdam
First issued: 1983

The Jordaan in Amsterdam had no less than 11 canals in 1612. Unfortunately, 6 of them have disappeared. The Rozengracht was filled up in 1889. The building on Rozengracht 106 dates from 1650, has a beautiful garden, stepped gable and the ground floor has a wooden front. Houses from this period are rarely higher than this building. The building was completely renovated in 1958 and is now used as a restaurant.

Onderstaande foto en plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 51

Valckeniershuys
Voorstraat 51, Franeker
Eerste uitgifte: 1984

Franeker is een van de steden die wordt aangedaan tijdens de Elfstedentocht. Vroeger kon er ook op de Voorstraat geschaatst worden, want dat was oorspronkelijk een gracht. Het gebouw op nummer 49 heeft een Friese halsgevel en dateert uit 1662. Het huis, dat ooit van een professor was (van 1588-1811 had Franeker een universiteit), is bekroond met een uil, het symbool voor wijsheid.

Valckeniershuys
Voorstraat 51, Franeker
First issued: 1984

Franeker is one of the cities that is visited during the Elfstedentocht. In the past, it was also possible to skate on the Voorstraat, because it was originally a canal. The building at number 49 has a Frisian neck gable and dates from 1662. The house, which once belonged to a professor (from 1588-1811, Franeker had a university), is crowned with an owl, the symbol of wisdom.

 

 

 

Onderstaande foto gemaakt van het huidige pand, juli 2023, door Peter Slagers

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 52

Herengracht 415, Amsterdam
Eerste uitgifte:1985

Herengracht 415 toont een prachtige 19de-eeuwse neo-renaissance façade met een trapgevel. Het gebouw dateert uit 1891 – de datum die te zien is op een stenen tablet aan de onderzijde van de voorkant van het gebouw – en was ontworpen door architect W.G. Welsing (1858-1942). De cliënt was een katholieke associatie genaamd “Geloof en Wetenschap”. Vandaag de dag is het gebouw in gebruik door de Boekman foundation, instituut voor kunst, cultuur en aanverwant beleid.

Herengracht 415, Amsterdam
First issued:1985

Herengracht 415 displays a magnificent 19th-century neo-Renaissance façade with a stepped gable. The building dates from 1891 – the date can be seen on a stone tablet at the bottom of the front of the building – and was designed by architect W.G. Welsing (1858-1942). The client was a Catholic association called “Faith and Science”. Today, the building is used by the Boekman Foundation, institute for art, culture and related policies.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 53

Herengracht 203, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1985

Er staan 536 huizen aan de 2,4 kilometer lange Herengracht in Amsterdam. Het huis op Herengracht 203 is een van de originele gebouwen die in 1618 gebouwd werden, hetzelfde jaar dat de grachtengordel aangelegd werd. Het pand heeft een brede trapgevel. Bovenin kunt u “Renovatum 1920” lezen, wat verwijst naar de restauratie. het gebouw bestaat uit voor- en achterdelen. Bijzonder is de prachtige muur in de binnentuin, die daar geplaatst was om de privaat af te schermen – de voorloper van het toilet.

Herengracht 203, Amsterdam
First issued: 1985

There are 536 houses on the 2.4 kilometre long Herengracht in Amsterdam. The house at Herengracht 203 is one of the original buildings built in 1618, the same year that the ring of canals was constructed. The building has a wide stepped gable. At the top you can read “Renovatum 1920”, which refers to the restoration. the building consists of front and back sections. Special is the beautiful wall in the inner garden, which was placed there to shield the privy – the predecessor of the toilet.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 54

Pakhuis Franckfort
Prinsengracht 773, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1985

Amsterdam heeft zo’n 700 historische warenhuizen. De meeste zijn te herkennen aan hun tuitgevel. Prinsengracht 773 vormt samen met 771 een “tweeling”. Beide gebouwen werden rond 1670 gebouwd. Tijdens een restauratie weden er raamkozijnen toegevoegd en luiken bevestigd, die permanent open stonden. Dit werd gedaan om de namen van de huizen aan de binenkant van de luiken te laten zien. Prinsengracht 771 heet  “Elseneur” en 773 heet “Franckfort”, waarschijnlijk omdat er hier goederen uit deze beide steden werden opgeslagen.

Warehouse Franckfort
Prinsengracht 773, Amsterdam
First issued: 1985

Amsterdam has some 700 historic department stores. Most of them can be recognised by their spouted gables. Prinsengracht 773 forms a “twin” with 771. Both buildings were built around 1670. During a restoration, window frames were added and shutters were fixed, which were permanently open. This was done to show the names of the houses on the inside of the shutters. Prinsengracht 771 is called “Elseneur” and 773 is called “Franckfort”, probably because goods from both these cities were stored here.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 55

Zakkendragershuisje
Oude Sluis 19, Schiedam
Eerste uitgifte: 1987

Schiedam is vooral beroemd om zijn grote windmolens, die werden gemaakt van baksteen en waren zo groot dat ze zelfs in de stad wind konden vangen. Halverwege de molen is een podium waar de molenaar de zeilen kan aanpassen op de richting van de wind. De molens werden meestal gebruikt om graan te vermalen, dat vervolgens door ‘zakkendragers’  in zakken getransporteerd moest worden. Het zakkendragerhuisje werd in 1725 speciaal voor deze gilde gebouwd.

Handkerchief house
Oude Sluis 19, Schiedam
First issued: 1987

Schiedam is particularly famous for its large windmills, which were made of brick and were so big that they could even catch wind in the town. Halfway up the mill is a platform where the miller can adjust the sails to the direction of the wind. The mills were usually used to grind grain, which was then transported in sacks by ‘sack carriers’. The baggage carrier house was built in 1725 especially for this guild.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Ben den Hartog maakte een mooie foto van het huisje met op de achtergrond het echte huis. Hij schreef er de volgende info bij:

Hier kwamen de boten aan die gelost moesten worden. Aangezien Schiedam bekend staat om de jenever waren dit ook grondstoffen voor de distileerderijen.
Bovenop het gebouw staat een klok, deze werd geluiden op het moment er een boot gelost moest worden. De zakkendragers moesten binnen 7 minuten in het Zakkendragershuisje zijn, als men niet binnen was in die tijd dan had je geen werk. In het huisje werd het werk verdeeld door middel van een smakbak en dobbelstenen waarbij degene die de hoogste ogen gooien het best betaalde (maar ook zwaarste) werk kreeg. (Hier komt het gezegde een smak geld verdienen ook vandaan)
Ook had je de mensen die niet meer het zware werk konden doen, die dan eigenlijk niet zo veel konden, die gingen de zakken wassen. Hier komt dan ook de betekenis/het woord zakkenwasser vandaan.

In de zwart-wit foto is de smakbak te zien, dit is de tafel bij het raam met een soort trechter erop. Bovenin werden de dobbelstenen in gegooid en eronder lag een schaaltje waar ze op afketsen.

 

Nummer 56

De Werelt
Herengracht 64, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1988

Tekeningen die gemaakt zijn rond 1770 hebben ons een overvloed aan informatie gegeven over de antieke huizen aan de Keizersgracht en de Herengracht. Herengracht 64, in historische documenten beschreven als ‘daer de Werelt voor ende in de gevel placht te staan’ (daar waar de aarde getoond wordt op de gevel), werd gebouw door kledinghandelaar Jan van Alderwerelt (1585-1636). Het huis werd herbouwd rond 1700. een van de historische tekeningen laat zien dat het pand ooit bekroond was met een wereldbol en daar bovenop een kruis. Dit ornament is sindsdien verdwenen.

The World
Herengracht 64, Amsterdam
First issued: 1988

Drawings made around 1770 have given us a wealth of information about the antique houses on Keizersgracht and Herengracht. Herengracht 64, described in historical documents as ‘daer de Werelt voor en in de gevelte placht te staan’ (where the world is displayed on the façade), was built by Jan van Alderwerelt (1585-1636), a clothes merchant. The house was rebuilt around 1700. One of the historical drawings shows that the building was once crowned with a globe with a cross on top. This ornament has since disappeared.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 57

De Ster
Herengracht 95, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1988

Het grote koopmanshuis ‘De Ster’ werd rond 1790 herbouwd en heeft sindsdien zijn huidige vorm. Het heeft een rechte gevel, 2 kraagstenen en een schilddak. De gevel is verfraaid met een ster in een intacte Louis XVI-krans. Boven de deur is een decoratie in de vorm van een ster te zien.

The Star
Herengracht 95, Amsterdam
First issued: 1988

The large merchant’s house ‘De Ster’ was rebuilt around 1790 and has had its present form ever since. It has a straight gable, 2 corbels and a hipped roof. The façade is decorated with a star in an intact Louis XVI wreath. Above the door, there is a decoration in the shape of a star.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 58

Herengracht 101, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1989

Bij Herengracht 101, dichtbij het kruispunt met de Blauwburgwal, staat een grachtenhuis dat gebouwd werd rond 1875 in opdracht van de huisschilder P. Alewijn. Het heeft een simpele kroonlijstgevel en ramen van dezelfde afmetingen op elke verdieping. Een dakkapel steekt boven de kroonlijstgevel uit.

Herengracht 101, Amsterdam
First issued: 1989

At Herengracht 101, near the junction with Blauwburgwal, stands a canal house that was built around 1875, commissioned by the house painter P. Alewijn. It has a simple cornice gable and windows of the same size on each floor. A dormer protrudes above the cornice gable.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 59

’t Hochemer Voedervat
Herengracht 163, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1989

De prachtig halsgevel die het gebouw op de Herengracht 163 bekroont, dateert uit 1721. Op het fronton is een geel vat geschilderd, dat verwijst naar het vorige huis: “t’Hochemer Voedervat”  (Het grote wijnvat). Een wijnhandelaar genaamd Jan Willemson gaf opdracht om dit huis te bouwen. Het is bijna 6 meter breed en bestaat uit een voor- en achterkant. Er zijn 2 laat-18de-eeuwse muurschilderingen te zien in het voorste gedeelte van de achterkamer.

The Hochemer Feed Barrel
Herengracht 163, Amsterdam
First issued: 1989

The magnificent neck gable that crowns the building at Herengracht 163 dates from 1721. A yellow barrel is painted on the pediment, which refers to the previous house: “t’Hochemer Voedervat” (The big wine barrel). A wine merchant named Jan Willemson ordered this house to be built. It is almost 6 metres wide and consists of a front and a back. There are 2 late-18th-century wall paintings in the front part of the back room.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 60

Herengracht 314, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1990

Vanuit een artistiek en historisch oogpunt is de façade (1725) op dit monumentale gebouw uniek voor zijn gevel, een soort kruising tussen een hals- en kroonlijstgevel. Aan de linker- en rechterkant van deze hals zijn zandstenen versieringen in de vorm van dolfijnen te zien. “Vroedsman” en gemeenteraadslid Nicolaas Romswinkel gaf opdracht voor de bouw van dit tweede huis op deze plaats. Het huis bleef voor meer dan een eeuw in zijn familie. Sinds 1986 is een groot deel van het huis een privérestaurant, kookschool en cateringbedrijf “La cuisine Française” gehuisvest. Dineren in de 19de-eeuwse banketzaal met uitzicht over de prachtige tuin is simpelweg heerlijk.

Herengracht 314, Amsterdam
First issued: 1990

From an artistic and historical point of view, the façade (1725) on this monumental building is unique for its frontage, a kind of cross between a neck and cornice façade. To the left and right of this neck, sandstone decorations in the shape of dolphins can be seen. “Town councillor Nicolaas Romswinkel commissioned the construction of this second house on the site. The house remained in his family for more than a century. Since 1986, a large part of the house has housed a private restaurant, cooking school and catering business “La cuisine Française”. Dining in the 19th century banquet room with a view of the beautiful garden is simply delicious.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 61

Keizersgracht 439, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Een van de grootse verrassingen in het centrum van Amsterdam is de aanwezigheid van diepe, smalle, omheinde tuinen achter de huizen op de Keizersgracht en de Herengracht. Er zijn 27 van deze ‘kleurblokken’ met ‘kleurtuinen’ die beschermd worden door een wet die in 1615 gemaakt werd. Keizersgracht 439 is gelegen in een van de beschermde blokken. Het gebouw, dat ooit deel uit maakte van een ‘drieling’, dateert uit 1684 en was gebouwd in de Nederlandse renaissancestijl. Het huidige voorkomen dateert uit 1895. In de vroege jaren ’30 werd het huis bezit van de familie Arondeus, dit tot 1991 een verhuurbedrijf voor (theater)kostuums hadden.

Keizersgracht 439, Amsterdam
First issued: 1994

One of the great surprises in the centre of Amsterdam is the presence of deep, narrow, enclosed gardens behind the houses on Keizersgracht and Herengracht. There are 27 of these ‘colour blocks’ with ‘colour gardens’, protected by a law made in 1615. Keizersgracht 439 is located in one of the protected blocks. The building, which was once part of a ’triplet’, dates from 1684 and was built in the Dutch Renaissance style. The current appearance dates from 1895. In the early 1930s, the house became the property of the Arondeus family, who had a rental company for (theatre) costumes until 1991.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 62

Prinsengracht 305, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Niet ver van de beroemde Westertoren ligt de Prinsengracht. Hier hebben huizen 299 tot en met 307 een elegante 18de-eeuwse façade. Jarenlang was het warenhuis Vroom en Dreesman in deze panden gevestigd; later een onderzoeksinstituut en een centrum om leraren op te leiden. Uiteindelijk werden de gebouwen veranderd naar 24 appartementen om Hotel Pulitzer uit te breiden. Tegenwoordig zijn de appartementen te huren. De gevel op het gebouw Prinsengracht 305 is een kruising tussen een klok- en kroonlijstgevel. De bovenkant is gemaakt van zandsteen en het heeft 2 siervazen.

Prinsengracht 305, Amsterdam
First issued: 1994

Not far from the famous Westertoren is the Prinsengracht. Here, houses 299 to 307 have an elegant 18th-century façade. For many years the building housed the Vroom and Dreesman department store; later a research institute and a teacher training centre. Eventually, the buildings were converted into 24 flats to expand Hotel Pulitzer. Nowadays, the flats are for rent. The facade on the Prinsengracht 305 building is a cross between a bell and a cornice facade. The top is made of sandstone and it has 2 decorative vases.

 

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 63

Keizersgracht 407, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Dit koopmanshuis werd in 1665 in opdracht van Pieter Jansz Schuyt gebouwd. Een steen aan de onderkant van en van de pilasters geeft het bouwjaar aan en bovenaan het gebouw zijn 2 siervazen te zien. In werkelijkheid is dit historische gebouw veel groter dan weerspiegeld in het schaalmodel van KLM en heeft het een prachtige ‘keurtuin’ (een historische tuin die door de wet beschermd wordt tegen het gebruik voor een ander doel).

Keizersgracht 407, Amsterdam
First issued: 1994

This merchant’s house was commissioned by Pieter Jansz Schuyt in 1665. A stone at the bottom of one of the pilasters indicates the year of construction, and two decorative vases can be seen at the top of the building. In reality, this historic building is much larger than reflected in the KLM scale model and has a beautiful ‘keurtuin’ (a historic garden protected by law from being used for any other purpose).

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 64

Koetshuis
Keizersgracht 755, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Keizersgracht 755 is een prachtig voorbeeld van de circa 300 historische koetshuizen die vandaag og in Amsterdam staan. Het merendeel hiervan is te vinden in 3 kleine straten (de Langestraat, de Reguliersdwarsstraat en de Kerkstraat die parallel lopen met de hoofdgrachten. Stallen voor koetsen en paarden werden ook langs de hoofdgrachten gebouwd. Keizersgracht 755 dateert uit 1700 en heeft in het midden grote houten deuren. De gevel werd veel later pas gepleisterd.

Koetshuis
Keizersgracht 755, Amsterdam
First issued: 1994

Keizersgracht 755 is a splendid example of the approximately 300 historic coach houses that still stand in Amsterdam today. Most of these can be found in 3 small streets (Langestraat, Reguliersdwarsstraat and Kerkstraat) that run parallel to the main canals. Stables for carriages and horses were also built along the main canals. Keizersgracht 755 dates from 1700 and has large wooden doors in the middle. The façade was plastered much later.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 65

Pakhuis Sparreboom
Keizersgracht 487, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Koets- en pakhuizen zijn zelfs te vinden op de prominente hoofdgrachten zoals de Keizersgracht. Keizersgracht 487 is een traditioneel pakhuis met een trechtervormige gevel, dat rond 1680 werd gebouwd. Het middelste gedeelte bestaat uit aaneengesloten luiken. Het is 6 meter breed, bijna 28 meter diep en is tegenwoordig opgedeeld in appartementen.

Sparreboom Warehouse
Keizersgracht 487, Amsterdam
First issued: 1994

Coach houses and warehouses can be found even on prominent main canals like the Keizersgracht. Keizersgracht 487 is a traditional warehouse with a funnel-shaped façade that was built around 1680. The middle section consists of continuous shutters. It is 6 metres wide, almost 28 metres deep and is currently divided into flats.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 66

Pakhuis Maarseveen
Keizersgracht 403, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Het lijkt misschien verrassend, maar zelfs hoofdgrachten zoals de Keizersgracht en de Herengracht hebben pakhuizen. Eén daarvan is Pakhuis Maarseveen. Dit gebouw heeft een tuitgevel en werd oorspronkelijk gebouwd in 1669. In de 19de-eeuw werd de gevel gepleisterd. Om dit pakhuis geschikt te maken voor huisvesting, werd er in 1949 halverwege een open ruimte gecreëerd om meer licht toe te laten. Het werkelijke gebouw is veel groter (7 verdiepingen) dan weerspiegeld in de miniatuurversie.

Warehouse Maarseveen
Keizersgracht 403, Amsterdam
First issued: 1994

It may seem surprising, but even main canals like the Keizersgracht and the Herengracht have warehouses. One of them is Pakhuis Maarseveen. This building has a spouted gable and was originally built in 1669. In the 19th century, the facade was plastered. To make this warehouse suitable for housing, an open space was created halfway through in 1949 to allow more light in. The actual building is much larger (7 floors) than reflected in the miniature version.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 67

Prinsengracht 721, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

De meerderheid van de antieke grachtenhuizen in Amsterdam stamt uit de 18de eeuw. Dit is meestal de tweede stroom van huizen die op deze plaatsen zijn gebouwd. Dit was ook het geval voor Prinsengracht 721, gebouwd rond 1750-1755. Het heeft een gewelfde kroonlijst, een element dat vaak gebruikt werd in die tijd. Net als veel huizen langs de grachten, bestaat het uit een voor- en achterkant.

Prinsengracht 721, Amsterdam
First issued: 1994

The majority of antique canal houses in Amsterdam date from the 18th century. This is usually the second stream of houses built on these sites. This was also the case for Prinsengracht 721, built around 1750-1755. It has an arched cornice, an element that was often used in those days. Like many houses along canals, it consists of a front and a back.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 68

Prinsengracht 969, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Huizen aan de Prinsengracht zijn vaak aanzienlijk kleiner dan de gebouwen aan de Keizersgracht, de Herengracht en de Singel. Nummer 969 heeft een eenvoudige halsgevel en dateert uit 1690. Dit huis heeft een houten deurbekleding en, als u goed kijkt, ontdektt u onder de deur een tweede ingang naar het huis.

Prinsengracht 969, Amsterdam
First issued: 1994

Houses on Prinsengracht are often considerably smaller than those on Keizersgracht, Herengracht and Singel. Number 969 has a simple neck gable and dates from 1690. This house has a wooden door covering and, if you look closely, you will discover a second entrance to the house underneath the door.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 69

’t Witte Huys
Keizersgracht 319, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

De meeste antieke grachtenhuizen werden gek genoeg gebouwd door anonieme metselaars en timmerlieden. Slechts eens in de zoveel tijd onthulde de bouwtekening wie de bouwmeester was. Een daarvan was het huis op de Keizersgracht 319, gebouwd door architect Philips Vingboons. Tijdens de restauratie van dit huis in 1958 werd een bedrukte balk met de tekst ‘dit is gebouwd op 23 november 1639′ gevonden. Het huis heeft een monumentale hal, bestaat uit voor- en achterdelen en heeft een afgesloten tuin.

White House
Keizersgracht 319, Amsterdam
First issued: 1994

Strangely enough, most antique canal houses were built by anonymous bricklayers and carpenters. Only once in a while did the building plans reveal who the master builder was. One of these was the house at Keizersgracht 319, built by architect Philips Vingboons. During the restoration of this house in 1958, a printed beam with the text ’this was built on 23 November 1639′ was found. The house has a monumental hall, consists of front and back sections and has an enclosed garden.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Foto van pand gemaakt door Laura Derijck

Nummer 70

Voormalig Kaaspakhuis
Koningsstraat 4, Alkmaar
Eerste uitgifte: 1994

Alkmaar heeft meer dan 350 historische gebouwen, inclusief 10 prachtige hofjes. Dit commerciële bezit op Koningsstraat 4 werd gebruikt om kazen op te slaan. Het warenhuis is gebouwd rond 1865 in een 17de-eeuwse stijl. Wist u dat Alkmaar bekend is vanwege de kaasmarkten ?

Former Cheese Warehouse
Koningsstraat 4, Alkmaar
First issued: 1994

Alkmaar has more than 350 historic buildings, including 10 beautiful courtyards. This commercial property at Koningsstraat 4 was used to store cheeses. The department store was built around 1865 in a 17th century style. Did you know that Alkmaar is famous for its cheese markets?

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 71

Singel 81, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

De Singel omringde Amsterdam in de middeleeuwen en deed dienst als een ‘verdedigingsgracht’ tot 1585. Erachter lag een stadsmuur. Het gebouw op Singel 81 werd rond 1890 gebouwd. Het onderste gedeelte heeft een houten voorgevel.

Singel 81, Amsterdam
First issued: 1994

The Singel surrounded Amsterdam in the Middle Ages and served as a ‘defensive canal’ until 1585. Behind it was a city wall. The building at Singel 81 was built around 1890. The lower section has a wooden façade.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 72

Geïnspireerd op Singel 87 maar met minder verdiepingen
Singel 87, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

de Singel dateert uit circa 1425, maar geen van de originele gebouwen bestaat nog. De meerderheid van de huizen aan beide kanten van de grachten is in de 17de of 18de eeuw gebouwd, met nadruk op de laatstgenoemde. Een van de 18de-eeuwse gebouwen is het hoekhuis op Singel 87, dat eigenlijk een stuk hoger is in schaal dan het huis in de KLM-serie. Het gebouw dateert uit 1730 en heeft een halsgevel met aan weerszijden siervazen. De bovenkant is gekroon door een buse van Mercurius, de god van de handel. Dit symbool werd vaak gebruikt toen Amsterdam een van ’s werelds belagrijkste handelscentra was.

Inspired by Singel 87 but with fewer floors
Singel 87, Amsterdam
First issued: 1994

The Singel dates from around 1425, but none of the original buildings still exist. The majority of the houses on both sides of the canals were built in the 17th or 18th century, with emphasis on the latter. One of the 18th-century buildings is the corner house on Singel 87, which is actually much taller in scale than the house in the KLM series. The building dates from 1730 and has a neck gable with decorative vases on either side. The top is crowned by a bust of Mercury, the god of trade. This symbol was often used when Amsterdam was one of the world’s most important trading centres.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 73

de Posthoorn
Dijk 11, Alkmaar
Eerste uitgifte: 1994

Het wegen van kaas in Alkmaar werd al rond 1365 gedaan. Tegenwoordig heeft de stad een wekelijkse kaasmarkt in de zomermanden, waar traditioneel geklede kaasdragers nog steeds hun producten wegen en verkopen. Dit huis, dat gebouwd is rond 1575, heeft een trapgevel en werd voornamelijk gebruikt als verblijfplaats voor kaasdragers. De naam van het huis is in de vorm van een posthoorn geschreven, in het raam boven de deur.

The Posthorn
Dijk 11, Alkmaar
First issued: 1994

The weighing of cheese in Alkmaar was already done around 1365. Nowadays, the city has a weekly cheese market in the summer months, where traditionally dressed cheese carriers still weigh and sell their products. This house, built around 1575, has a stepped gable and was mainly used as a residence for cheese carriers. The name of the house is written in the form of a post horn in the window above the door.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

 

Nummer 74

Huis van voormalig Directeur van de KLM
Reguliersgracht 7, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1994

Een van de grachten die de Amsterdamse grachtengordel kruist is de Reguliersgracht. De gracht is beroemd vanwege de gebogen 18de-eeuwse bakstenen bruggen. De meeste van de gebouwen hier zijn huizen, net zoals die op Reguliersgracht 7. Het is een 18de-eeuws gebouw dat bijna 6 meter breed is en een rechte, houten kroonlijst met 4 kraagstenen heeft.

House of former KLM Managing Director
Reguliersgracht 7, Amsterdam
First issued: 1994

One of the canals that crosses Amsterdam’s ring of canals is Reguliersgracht. The canal is famous for its curved 18th-century brick bridges. Most of the buildings here are houses, like the one at Reguliersgracht 7. It is an 18th-century building that is almost 6 metres wide and has a straight wooden cornice with 4 corbels.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 75

Passagekantoor van KLM
Hofweg 9-11, Den Haag
Eerste uitgifte: 1994

Meddens, een warenhuis, vroeg de architect H.P. Berlage (1856-1934) om dit gebouw aan de Hofweg te ontwerpen. Het werd gebouwd in 1915. KLM had haar hoofdkantoor in dit gebouw van 1925 tot 1969. Het kantoor verhuisde toen naar Amstelveen. De KLM Travel Clinic is nu gevestigd op Hofweg 9.

Passage office of KLM
Hofweg 9-11, The Hague
First issued: 1994

Meddens, a department store, asked architect H.P. Berlage (1856-1934) to design this building on the Hofweg. It was built in 1915. KLM had its headquarters in this building from 1925 until 1969. The office then moved to Amstelveen. The KLM Travel Clinic is now located at Hofweg 9.

Van dit huisje, maar dan met en afmeting van 30 centimeter, zijn 5 exemplaren uitgegeven en uitgereikt aan de directie.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 76

Huis op schilderij “Het Straatje” van Johannes Vermeer
Nieuwe Langendijk 26, Delft
Eerste uitgifte: 1995

Delft is bijna synoniem met Delfts blauw, de grafkelders van Oranje-Nassau en de beroemde schilder Johannes Vermeer (1632-1675), die begraven ligt in de Oude Kerk. De enige representatie van dit Gotisch huis is te zien in een van Vermeers schilderijen: ‘Gezicht op huizen in Delft’ (circa 1658), waarschijnlijk bekend als ‘Het Straatje’. Het schilderij werd in 1921 voor 625.000 gulden gekocht door zakenman Henri Deterding (1866-1939), die het doneerde aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

House on painting “The Little Street” by Johannes Vermeer
Nieuwe Langendijk 26, Delft
First issued: 1995

Delft is almost synonymous with Delft blue, the burial vaults of Orange-Nassau and the famous painter Johannes Vermeer (1632-1675), who is buried in the Oude Kerk. The only representation of this Gothic house can be seen in one of Vermeer’s paintings: ‘View of houses in Delft’ (circa 1658), probably known as ‘The Little Street’. The painting was purchased in 1921 for 625,000 guilders by businessman Henri Deterding (1866-1939), who donated it to the Rijksmuseum in Amsterdam.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 77

de Arend
Schoolstraat 2, Breda
Eerste uitgifte: 1996

Het gebouw op Schoolstraat 2 is gebouwd in de 15e eeuw. Het heeft een trapgevel met een beeld van een arend erop. Op het moment dat deze miniatuur werd gemaakt, was restaurant Auberge de Arent gevestigd in dit huis. Momenteel is het nog steeds een restaurant, ook al heeft het een andere naam.

The Eagle
Schoolstraat 2, Breda
First issued: 1996

The building on Schoolstraat 2 was built in the 15th century. It has a stepped gable with a statue of an eagle on it. At the time this miniature was made, restaurant Auberge de Arent was located in this house. Currently, it is still a restaurant, even though it has a different name.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 78

Leidsegracht 51, Amsteerdam
Eerste uitgifte: 1997

Het beroemdste gedeelte van Amsterdam bestaat uit de hoofdgrachten: Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht. Haaks daarop zijn de dwarsgrachten te vinden. Een hiervan, Leidsegracht, dateert uit 1665. Leidsegracht 51, 53 en 55 zijn onderdeel van de originele gebouwen. Deze ‘drieling’ heeft identieke klokgevels die in 1672 gebouwd zijn. De gevels werden gemaakt met zandstenen versieringen, waaronder fruit- en bloemmotieven. Alle drie de huizen hebben een gebogen fronton en een trap naar het gebouw gemaakt van blauw, Belgische kalksteen. De panden zijn waarschijnlijk altijd gebruikt als woning.

Leidsegracht 51, Amsteerdam
First issued: 1997

The most famous part of Amsterdam consists of the main canals: Singel, Herengracht, Keizersgracht and Prinsengracht. At right angles to these are the transverse canals. One of these, Leidsegracht, dates from 1665. Leidsegracht 51, 53 and 55 are part of the original buildings. These ’triplets’ have identical bell gables that were built in 1672. The gables were made with sandstone decorations, including fruit and flower motifs. All three houses have an arched pediment and a staircase to the building made of blue, Belgian limestone. The buildings were probably always used as residences.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 79

De Locomotief – Jenevermuseum
Lange Haven 74-76, Schiedam
Eerste uitgifte: 1998

Schiedam is beroemd door haar langste windmolens ter wereld en de productie van jenever. Het Nationaal Jenevermuseum is gevestigd in dit 19de-eeuwse warenhuis op Lange Have 74-76. U kunt de naam in de boog boven de deur zien: De Gekroonde Brandersketel. Hier wordt nog steeds moutwijnjenever volgens een oud recept gemaakt.

The Locomotive – Genever Museum
Lange Haven 74-76, Schiedam
First issued: 1998

Schiedam is famous for its longest windmills in the world and for its production of genever. The National Genever Museum is located in this 19th-century department store at Lange Haven 74-76. You can see the name in the arch above the door: De Gekroonde Brandersketel. Malt-wine gin is still made here according to an old recipe.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 80

De Drie Fleschjes
Gravenstraat 18, Amsterdam
Eerste uitgifte: 1999

Gravenstraat ligt achter de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het mooie proeflokaal De Drie Fleschjes is al sinds 1650 gevestigd op Gravenstraat 18. Dit gebouw heeft perfect bewaarde klokgevel die halverwege de 18de eeuw gemaakt is. Het grootste deel van het interieur komt uit diezelfde tijd. De rechterwal bestaat uit een klassiek drankorgel, gemaakt van 50 vaten. Is het niet geweldig dat u een historisch café kunt bezoeken waar beroemdheden zoals Rembrandt van Rijn en Michiel de Ruyter een drankje hebben gedaan ?

The Three Little Flutes
Gravenstraat 18, Amsterdam
First issued: 1999

Gravenstraat is situated behind the Nieuwe Kerk in Amsterdam. The beautiful tasting room De Drie Fleschjes has been located at Gravenstraat 18 since 1650. This building has a perfectly preserved bell gable that was made in the middle of the 18th century. Most of the interior comes from the same period. The right wall consists of a classical liquor organ, made of 50 barrels. Isn’t it great that you can visit a historic pub where celebrities such as Rembrandt van Rijn and Michiel de Ruyter had a drink?

Nummer 81

Goudkantoor
Waagplein 1, Groningen
Eerste uitgifte: 2000

Het Goudkantoor ligt op de Grote Markt in Groningen. Dit gebouw heeft prachtige versieringen uit de renaissancetijd en dateert uit 1635. Het werd gebruikt als belastingkantoor en droeg de naam Collectehuis. Tijdens de 19de eeuw werd het gebouw gebruikt als kantoor waar zilveren en gouden voorwerpen een waarmerk van echtheid konden krijgen, waar de naam Goudkantoor vandaan komt. Tegenwoordig is hier een café-restaurant gevestigd, dat nog steeds dezelfde naam heeft.

Gold Office
Waagplein 1, Groningen
First issued: 2000

The Goudkantoor is located at the Grote Markt in Groningen. This building has beautiful decorations from the Renaissance period and dates from 1635. It was used as a tax office and bore the name Collectehuis. During the 19th century, the building was used as an office where silver and gold objects could be authenticated, hence the name Gold Office. Today, a café-restaurant is located here, which still retains the same name.

Bijbehorend kaartje:

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 82

Huys op de Jeker
Bonnefantenstraat 5, Maastricht
Eerste uitgifte: 2001

Maastricht heeft bijna 1.600 historische gebouwen. Een hiervan is speciaal: een ‘brughuis’ met aan beide kanten een trapgevel. Het werd rond 1665 gebouwd op een brug over de rivier Jeker en functioneerde als een huis voor een moeder-overste die de leiding had over de grauwzusters. Deze nonnen woonden in een nonnenklooster achter het huis. Huys op de Jeker is nu privé-eigendom.

House on the Jeker
Bonnefantenstraat 5, Maastricht
First issued: 2001

Maastricht has almost 1,600 historical buildings. One of them is special: a ‘bridge house’ with a stepped gable on both sides. It was built around 1665 on a bridge over the river Jeker and functioned as a house for a Mother Superior who was in charge of the Poor Clares. These nuns lived in a nunnery behind the house. Huys op de Jeker is now private property.

Bijbehorend kaartje:

volgende foto’s zijn van Laura Derijck

Onderstaande foto is van Rien Wijnsma

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 83

Museum van Loon
Keizersgracht 672, Amsterdam
Eerste uitgifte: 2002

De huizen op de Keizersgracht 672 en 674 hebben zandstenen façades en werden in 1671 gebouwd als ’tweelinghuizen’. Ze werden gebouwd in opdracht van de Vlaamse koopman Jeremias van Raey, die zelf op nummer 674 woonde. Keizersgracht 672 werd aan de schilder Ferdinand Bol verhuurd. Rembrandts beroemdste pupil. Unieke kenmerken zijn de 4 beelden van Griekse goden op de open balustrades. Het huis werd in 1884 door Jonkheer Hendrik van Loon gekocht en opende in 1973 haar deuren als museum. Het museum geeft een kijkje in de geschiedenis van de Van Loon-familie. Bezoekers kunnen het huis, de tuin en de gehele collectie bewonderen, inclusief 80 familieportretten.

Museum van Loon
Keizersgracht 672, Amsterdam
First issued: 2002

The houses at Keizersgracht 672 and 674 have sandstone facades and were built in 1671 as ’twin houses’. They were commissioned by the Flemish merchant Jeremias van Raey, who himself lived at number 674. Keizersgracht 672 was rented to the painter Ferdinand Bol. Rembrandt’s most famous pupil. Unique features are the four statues of Greek gods on the open balustrades. The house was bought in 1884 by Jonkheer Hendrik van Loon and opened its doors as a museum in 1973. The museum gives an insight into the history of the Van Loon family. Visitors can admire the house, the garden and the entire collection, including 80 family portraits.

Bijbehorend kaartje:

Nummer 84

Taverne De Oude Munt
Muntpromenade 7, Weert
Eerste uitgifte: 2003

Tot 1568 werden munten gesmeed in de Oude Munt in opdracht van Filips van Montmorency. Hij was de graaf van Horn, inclusief Weert. Het gebouw heeft een simpele bakstenen façade en ramen met een stenen kruis ervoor. Het wordt sinds de restauratie in 1974 gebruikt als café-restaurant.

Tavern De Oude Munt
Muntpromenade 7, Weert
First issue: 2003

Until 1568 coins were forged in the Oude Munt by order of Philip of Montmorency. He was the count of Horn, including Weert. The building has a simple brick façade and windows with a stone cross in front. Since its restoration in 1974, it has been used as a café-restaurant.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 85

Penha Huis
Heerenstraat 1, Willemstad, Curaçao
Eerste uitgifte: 2004

Wat huisje 85 speciaal maakt, is de locatie: Curaçao. Het beroemde Penhahuis op Herenstraat 1 is tussen 1708 en 1733 gebouwd met Nederlandse bakstenen uit de IJssel-regio. De begane rond werd gebruikt als warenhuis; de verdiepingen erboven als woonhuis. De 4 geveltoppen hebben decoratieve krullen. Het gebouw werd op het eind van de 19de eeuw gekocht door J.L. Penha & Sons. Ze openden hun inmiddels beroemde Penha-parfumerie in 1903. Het historische deel van Willemstad is onderdeel van UNESCO Werelderfgoedlijst.

Penha House
Heerenstraat 1, Willemstad, Curaçao
First issued: 2004

What makes house 85 special is its location: Curaçao. The famous Penha House at Herenstraat 1 was built between 1708 and 1733 with Dutch bricks from the IJssel region. The ground floor was used as a department store; the floors above were used as a residence. The four gable ends have decorative curls. The building was bought at the end of the 19th century by J.L. Penha & Sons. They opened their now famous Penha perfumery in 1903. The historic part of Willemstad is part of the UNESCO World Heritage List.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 86

Teylers Musem
Spaarne 16, Haarlem
Eerste uitgifte: 2005

Het Teylers Museum is vernoemd naar Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778) een welvarend laken- en zijdekoopman. Hij was zo geïnteresseerd in kunst en wetenschap dat hij allerlei objecten verzamelde. Zijn collectie werd de basis voor het museum dat in 1784 haar deuren opende voor het publiek. Dit maakt het Teylers Museum waarschijnlijk het oudste museum in Nederland; het werd later meerdere keren uitgebreid. De huidige ingang op het Spaarne dateert van 1878.

Teylers Musem
Spaarne 16, Haarlem
First issued: 2005

The Teylers Museum is named after Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), a prosperous cloth and silk merchant. He was so interested in art and science that he collected all kinds of objects. His collection became the basis for the museum that opened its doors to the public in 1784. This makes Teylers Museum probably the oldest museum in the Netherlands; it was later expanded several times. The current entrance on the Spaarne dates from 1878.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 87

Peperhuis
Wierdijk 12-22, Enkhuizen
Eerste uitgifte: 2006

In het charmante Enkhuizen zijn er nog altijd veel sporen van ’s werelds eerste multinational te vinden: De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Een voorbeeld is ‘Het Peperhuis’ op Wierdijk 12-22. Dit prachtige gebouw heeft een dubbel trapgevel en werd in 1625 gebouwd voor de rijke koopman Pieter van Beresteyn. Zijn weduwe verkocht het in 1682 aan de VOC. De compagnie gebruikte het tot 1708 als een warenhuis voor peper en andere producten uit het Verre Oosten. Het gebouw werd in 1947 gedoneerd aan het Zuiderzee Museum.

Pepperhouse
Wierdijk 12-22, Enkhuizen
First issued: 2006

In charming Enkhuizen there are still many traces of the world’s first multinational: The Dutch East India Company (VOC). An example is ‘Het Peperhuis’ at Wierdijk 12-22. This beautiful building has a double stepped gable and was built in 1625 for the wealthy merchant Pieter van Beresteyn. His widow sold it to the VOC in 1682. The Company used it until 1708 as a warehouse for pepper and other Far Eastern products. In 1947 the building was donated to the Zuiderzee Museum.

 

 

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 88

’t Lootsje
Rozengracht 99-101, Amsterdam
Eerste uitgifte: 2007

Veel van de historische gebouwen aan de Rozengracht zijn vervangen na de demping in 1889. Een van deze nieuwe gebouwen is Rozengracht 99-101, ontworpen door architect Eduard Cuypers (1859-1927) en gebouwd in 1902. Het gebouw heeft lange tijd de BOLS-brouwerij en het proeflokaal gehuisvest. Aan de linkerkant van de façade van nummer 99, kunt u het woord ‘anno’ met 3 St. Andrews-kruizen zien, vergelijkbaar met die van het Amsterdams wapenschild. Aan de rechterzijde is de datum van de afronding van de bouw te zien: 1902.

’t Lootsje
Rozengracht 99-101, Amsterdam
First issued: 2007

Many of the historical buildings on the Rozengracht were replaced after the canal was filled in in 1889. One of these new buildings is Rozengracht 99-101, designed by architect Eduard Cuypers (1859-1927) and built in 1902. For a long time, the building housed the BOLS brewery and its tasting room. On the left-hand side of the façade of number 99, you can see the word ‘anno’ with 3 St. Andrews crosses, similar to those on the Amsterdam coat of arms. On the right-hand side, you can see the date of completion of the construction: 1902.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 89

Secretarishuisje
Muurhuizen 109, Amersfoort
Eerste uitgifte: 2008

Amersfoort heeft meer dan 350 historische gebouwen; het merendeel bestaat uit de Muurhuizen die op de fundering van de voormalige stadsmuur zijn gebouwd. Het imposante gebouw op Muurhuizen 109 is in de 16de eeuw gebouwd. De zandstenen deuromlijsting is tijdens de renaissanceperiode toegevoegd. Stadssecretaris Jan Both Hendriksen kocht het huis in 1776. sindsdien staat het bekend als Secretarishuis. De gemeente Amersfoort is eigenaar sinds 1953.

Secretary’s house
Muurhuizen 109, Amersfoort
First issued: 2008

Amersfoort has more than 350 historical buildings, the majority of which are Muurhuizen houses built on the foundations of the former city wall. The imposing building at Muurhuizen 109 was built in the 16th century. The sandstone door frame was added during the Renaissance period. City Secretary Jan Both Hendriksen bought the house in 1776. Since then it has been known as Secretarishuis. The municipality of Amersfoort has been the owner since 1953.

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Bijbehorend kaartje:

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 90

Wester-Amstel
Amsteldijk Noord 55, Amstelveen
Eerste uitgifte: 2009

Dit landhuis ligt aan de westelijke oever van de rivier Amstel in Amstelveen. Het is van de oudste resterende buitenplaatsen van kooplieden en gebouwd in 1662. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Nicolaas Pancreas, burgemeester van Amsterdam en lid van de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie). Het voorste gedeelte deed dienst als het zomerhuis van een rijke handelsfamilie en het achterste gedeelte werd gebruikt voor stallen en bediendekamers. Wester-Amstel heeft een economische neergang overleefd dankzij har wijziging als landhuishotel. Jacques Lissone, stichter van een reisbureau, kocht het landgoed en veranderde het terug naar familiehuis. Het huis is nu geopned voor publiek en wordt gebruikt voor kunstexposities, vergaderingen en festiviteiten.

Wester-Amstel
Amsteldijk Noord 55, Amstelveen
First issued: 2009

This country house is situated on the west bank of the Amstel river in Amstelveen. It is one of the oldest remaining estates of merchants and was built in 1662. The construction was commissioned by Nicolaas Pancreas, mayor of Amsterdam and member of the VOC (United East India Company). The front part served as the summerhouse of a wealthy trading family and the rear part was used for stables and servants’ quarters. Wester-Amstel survived an economic downturn thanks to its modification as a country house hotel. Jacques Lissone, founder of a travel agency, bought the estate and turned it back into a family home. The house is now open to the public and is used for art exhibitions, meetings and festivities.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 91

Antillenhuis
Badhuisweg 175, Den Haag
Eerste uitgifte: 2010

Het gebouw op Badhuisweg 175 is in 1895 gebouwd. Het is gelokaliseerd in een beschermd stadsgezicht in Den Haag dat bekendstaat als Westbroekpark en Belgisch Park (een 19de-eeuws villapark). De villa is gebouwd in een ‘electische stijl’: architectuur die gekarakteriseerd wordt door neostijlen. Het gebouw is meerder keren gewijzigd en uitgebreid. De architect F.A. Koch (1864-1935). De overheid van de Nederlandse Antillen, die tot 2010 bestond, heeft het gebouw in 1955 gekocht. Het huisveste de gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen, die de eilanden in de Raad van ministers van het Koninkrijk representeerde.

Antillenhuis
Badhuisweg 175, The Hague
First issued: 2010

The building at 175 Badhuisweg was built in 1895. It is located in a protected townscape in The Hague known as Westbroekpark and Belgisch Park (a 19th-century villa park). The villa was built in an ‘electic style’: architecture characterised by neo-styles. The building has been modified and extended several times. The architect was F.A. Koch (1864-1935). The government of the Netherlands Antilles, which existed until 2010, bought the building in 1955. It housed the plenipotentiary minister of the Netherlands Antilles, who represented the islands in the Council of Ministers of the Kingdom.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 92

De Drie Haringen
Brink 55, Deventer
Eerste uitgifte: 2011

Het huis werd in 1575 in opdracht van de haringhandelaar Herbert Dapper gemaakt. De hanze was een middeleeuws samenwerkingsverband van steden uit heel Europa. Deventer was een belangrijk lid. Handelaren uit heel Europa kwamen nar deze stad om hun producten te ruilen. rond 1200 werd er al haring verhandeld op de markt op Deventers stadsplein, waar ‘De Drie Haringen’ is gevestigd. De huis was gebouwd in de Vlaamse renaissancestijl. Het gebouw functioneerde als ene woning, kantoor en warenhuis. Vandaag de dag is het eigendom van gemeente Deventer en wordt het gebruikt als kantoor van de musea in de stad.

The Three Herrings
Brink 55, Deventer
First issued: 2011

The house was commissioned by the herring trader Herbert Dapper in 1575. The Hanseatic League was a medieval cooperation of cities from all over Europe. Deventer was an important member. Around 1200, herring was already being traded on the market on Deventer’s city square, where ‘De Drie Haringen’ is located. The house was built in the Flemish Renaissance style. The building functioned as one residence, office and warehouse. Today, it is owned by the municipality of Deventer and is used as the office of the city’s museums.

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 93

Japan Museum Sieboldhuis
Rapenburg 19, Leiden
Eerste uitgifte: 2012

Rapenburg 19 werd tijdens de 16de eeuw gemaakt door 4 gebouwen te combineren. Twee eeuwen later werden er radicale wijzigingen aan het gebouw gemaakt. Philipp Franz von Siebold (1796-1866) bracht in 1830 objecten naar leiden die hij tijdens zijn verblijf op het Japanse eland Dejima verzameld had. Twee jaar later verhuisde hij aar Rapenburg 19, waar hij zijn collectie tentoonstelde.

Zijn ‘Japansch Museum’ werd door veel hoogwaardigheidsbekleders bezocht, zoals Koning Willem II der Nederlanden, Tsarevich Alexander van Rusland en Friedrich Wilhelm IV van Pruisen. Het gebouw werd in 2005 het Japanmuseum Sieboldhuis. Het doet ook dienst als het officiële Japancentrum en geeft een impressie van de wetenschappelijke, culturele en economische relaties tussen Nederland en Japan.

Japan Museum Sieboldhuis
Rapenburg 19, Leiden
First issued: 2012

Rapenburg 19 was created in the 16th century by combining four buildings. Two centuries later, radical changes were made to the building. In 1830, Philipp Franz von Siebold (1796-1866) brought objects to Leiden that he had collected during his stay on the Japanese island of Dejima. Two years later, he moved to Rapenburg 19, where he exhibited his collection.

His ‘Japansch Museum’ was visited by many dignitaries, such as King Willem II of the Netherlands, Tsarevich Alexander of Russia and Friedrich Wilhelm IV of Prussia. The building became the Japan Museum Sieboldhuis in 2005. It also serves as the official Japan Centre and gives an impression of the scientific, cultural and economic relations between the Netherlands and Japan.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 94

De Oudheidkamer
Kogerstraat 1, Den Burg, Texel
Eerste uitgifte: 2013

Den Burg is een dorpje op Texel. Het dorp was tijdens de 16e eeuw omringd door een muur en gracht. Vlakbij was een hostel, gebouwd in 1599. Mensen die geen plek hadden om te overnachten, konden daar gratis heen. Er was geen noodzaak meer voor een hostel toen Den Burg groeide, waarna het gebouw tot 1954 door verschillende families bewoond werd. Het huis werd na een restauratie een lokaal historisch museum. De collectie van het museum is het resultaat van donaties en geleende objecten van de inwoners van Texel.

The Antiquities Room
Kogerstraat 1, Den Burg, Texel
First issued: 2013

Den Burg is a village on Texel. During the 16th century the village was surrounded by a wall and a moat. Nearby was a hostel, built in 1599. People who had no place to stay could go there for free. There was no longer any need for a hostel when Den Burg grew, after which the building was inhabited by various families until 1954. After restoration, the house became a local history museum. The museum’s collection is the result of donations and borrowed objects from the inhabitants of Texel.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 95

Heineken Brouwerij
Stadhouderskade 79, Amsterdam
Eerste uitgifte: 2014

Dit huis werd in 1913 gebouwd om de Heineken-brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam te vervangen. Heineken was al sinds 1867 op dat adres gevestigd en het bier was al wereldberoemd. Arie Heederik, een architect uit Rotterdam, werd gevraagd de plannen op zich te nemen. Het resultaat was een robuust maar elegant gebouw met een façade dat gekroond leek te worden door 2 rechthoekige torens. De glas-in-loodramen waren onderdelen van de moderne art nouveaustijl. Een grote, prominent geplaatste, betegelde gevelsteen met de naam van de brouwerij was op de façade geplaatst. Binnen werden de houten ketels door koperen versies vervangen. Vandaag de dag is het aroma van mout en hop verdwenen. De laatste flessen werden in 1988 gevuld. Tegen de tijd dat de brouwerij in Amsterdam sloot, kwamen er zo’n 90.000 bezoekers. Heineken wilde deze traditie voortzetten en maakt daarom een bezoekerscentrum van de gebouwen. Tegenwoordig is hier de Heineken Experience gevestigd.

Heineken Brewery
Stadhouderskade 79, Amsterdam
First issued: 2014

This house was built in 1913 to replace the Heineken brewery on the Stadhouderskade in Amsterdam. Heineken had been located at that address since 1867 and the beer was already world-famous. Arie Heederik, an architect from Rotterdam, was asked to take on the plans. The result was a robust but elegant building with a facade that seemed to be crowned by two rectangular towers. The stained-glass windows were elements of the modern art nouveau style. A large, prominently placed, tiled plaque with the name of the brewery was placed on the facade. Inside, the wooden boilers were replaced with copper versions. Today, the aroma of malt and hops has disappeared. The last bottles were filled in 1988. By the time the brewery closed in Amsterdam, some 90,000 visitors had come. Heineken wanted to continue this tradition and turned the buildings into a visitor centre. Today, the Heineken Experience is located here.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 96

Geboortehuis Hendrick Hamel
Kortendijk 67, Gorinchem
Eerste uitgifte: 2015

Een replica van het huis waar Gorinchems historische scheepsheld Hendrick Hamel was geboren werd op dezelfde plek gebouwd als het origineel. Het Hamelhuis is niet alleen een museum, maar ook een plek waar de Nederlandse en Koreaanse culturen samenkomen. Hamel (1630-1692) was in 1653 aan boord van de Sperwer toen het kapseisde aan de kust van Jeju-eiland in Zuid-Korea. De overlevenden mochten niet weg uit het land omdat de Koreaanse koning niet wilde dat buitenlanders informatie over zijn land hadden. Het duurde 13 jaar voordat Hamel en 7 anderen konden ontsnappen. Hamel hield tijdens zijn tijd in Korea een gedetailleerd dagboek bij dat jarenlang Europa’s enige bron van informatie over het land was.

Birthplace Hendrick Hamel
Kortendijk 67, Gorinchem
First issued: 2015

A replica of the house where Gorinchem’s historical naval hero Hendrick Hamel was born was built on the same spot as the original. The Hamel House is not only a museum, but also a place where Dutch and Korean cultures meet. Hamel (1630-1692) was on board the Sperwer in 1653 when it capsized off the coast of Jeju Island in South Korea. The survivors were not allowed to leave the country because the Korean king did not want foreigners to have information about his country. It took 13 years before Hamel and 7 others were able to escape. During his time in Korea, Hamel kept a detailed diary that for years was Europe’s only source of information about the country.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 97

Hotel New York
Koninginnehoofd 1, Rotterdam
Eerste uitgifte: 2016

Hotel New York was vroeger het hoofdkantoor van de Holland America Line, ook wel ’the Grand Old Lady’ genoemd. Duizenden emigranten probeerden vanaf hier aan armoede en/of religieuze vervolging te ontsnappen door Rotterdam voor Noord-Amerika te verruilen. Na meer dan 100 jaar passagiers vervoerd te hebben, vertrok het schip Nieuw Amsterdam in 1971 voor de laatste grote oversteek. Het gebouw heeft een Jugenstil-stijl en is tussen 1901 en 1917 door de architecten J. Muller, Droogleever Fortuin en C.B. van der Tak gebouwd.

Het hoofdkantoor verhuisde in 1977 naar Seattle. Het gebouw op de Wilhelminapier werd in 1984 in de verkoop gezet. Het idee van een hotel en een groot café-restaurant ontstond aan het begin van de jaren ’90. Hotel New York opende haar deuren op 5 mei 1993. Sommige kamers zijn oude raadzalen van HAL-directeuren. Er is ook een café-restaurant met ruimte voor 400 mensen en een exclusief restaurant voor 100 gasten in het souterrain.

Hotel New York
Koninginnehoofd 1, Rotterdam
First issued: 2016

Hotel New York used to be the headquarters of the Holland America Line, also known as ’the Grand Old Lady’. From here, thousands of emigrants tried to escape poverty and/or religious persecution by exchanging Rotterdam for North America. After having carried passengers for more than 100 years, the ship Nieuw Amsterdam departed in 1971 for its last great crossing. The building has a Jugenstil style and was built between 1901 and 1917 by the architects J. Muller, Droogleever Fortuin and C.B. van der Tak.

The head office moved to Seattle in 1977. The building on Wilhelminapier was put up for sale in 1984. The idea of a hotel and a large café-restaurant arose in the early 1990s. Hotel New York opened its doors on 5 May 1993. Some of the rooms are old council chambers of HAL directors. There is also a café-restaurant with room for 400 people and an exclusive restaurant for 100 guests in the basement.

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 98

Anthony Fokker Huis
Kleine Houtweg 41, Haarlem
Eerste uitgifte: 2017

De Fokker-familiewoning was Kleine Houtweg 41 (nu nummer 65), in Haarlem. Het gedeeltelijk vrijstaande herenhuis is waarschijnlijk in 1791 gebouwd. Het raam op de begane grond (links van de voordeur) en het raam erboven hoorden bij het originele huis waar Anthony Fokker opgroeide.

Het voorste gedeelte van de vliering op de twee verdieping was “Tony’s”territorium. Hij was een onhandelbare student, maar een ijverige hobbyist. Zo maakte hij treinen, een kano en een stuursysteem voor een vliegtuig. Hij gebruikte een paperclip op de voorkant van het vliegtuig om het zwaartepunt te veranderen, waardoor het toestel zijn balans behield en een grotere afstand kon vliegen. Fokker werd aan het eind van de jaren ’20 een van ’s werelds grootste vliegtuigmakers en had bedrijven in Nederland en de V.S.

KLM nam eind 2017 afscheid van de laatste Fokker 70. Dit betekende dat het laatste Nederlandse vliegtuig de vloot verliet, wat het einde inluidde van een 97-jarige relatie tussen KLM en Fokker.

Anthony Fokker House
Kleine Houtweg 41, Haarlem
First issued: 2017

The Fokker family home was Kleine Houtweg 41 (now number 65), in Haarlem. The partially detached mansion was probably built in 1791. The window on the ground floor (left of the front door) and the window above it belonged to the original house where Anthony Fokker grew up.

The front part of the two-storey attic was “Tony’s” territory. He was an unruly student, but a diligent hobbyist. He made trains, a canoe and a steering system for an aeroplane. He used a paperclip on the front of the plane to change its centre of gravity, thus keeping the plane balanced and allowing it to fly a greater distance. Fokker became one of the world’s largest aircraft makers in the late 1920s and had companies in the Netherlands and the U.S.

KLM said goodbye to the last Fokker 70 at the end of 2017, which meant the last Dutch aircraft left the fleet, marking the end of a 97-year relationship between KLM and Fokker.

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Jannet Lucchi

Onderstaande foto en plattegrond komen van KLM huisjes app.

Nummer 99

De Witte Os
Midstraat 97, Joure
Eerste uitgifte: 2018

“De Witte Os” is een fenomeen in het Friese Joure. In dit winkeltje aan de Midstraat legde kruidenier Egbert Douwe de basis voor het welbekende Douwe Egberts van nu. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

In 1881 ging de Witte Os bijna volledig in vlammen op toen er een grote brand uitbrak in het centrum van Joure. De winkel leed enorme schade en het herenhuis, tabakskerverij en koffiebranderij branden volledig af. Enkel de gevel bleef, weliswaar gehavend, staan.

Het pand werd kort daarna in originele stijl herbouwd en gerestaureerd. Inclusief diep portiek en charmante nok. En fier in het midden van de goot, verscheen het logo: de witte os. In de jaren daarna was het deze os die de verpakkingen van Douwe Egbert’s koffie en thee sierde, waarna het in 1925 werd vervangen door het bekende DE-logo.

Vandaag de dag doet De Witte Os dienst als museum, onder de vlag van Museum Joure. Het museum herstelde het historische pand in ere door het in te richten als datgene wat het ooit was: een geliefde kruidenierswinkel.

The White Ox
Midstraat 97, Joure
First issue: 2018

“De Witte Os” is a phenomenon in the Frisian town of Joure. In this little shop on the Midstraat, grocer Egbert Douwe laid the foundation for the well-known Douwe Egberts of today. But that did not happen without a struggle.

In 1881, the Witte Os went up in flames almost completely when a big fire broke out in the centre of Joure. The shop suffered enormous damage and the mansion, tobacco factory and coffee roasting house burned down completely. Only the façade remained standing, albeit battered.

Shortly afterwards, the building was rebuilt and restored in the original style. Including a deep porch and a charming ridge. And proudly in the middle of the gutter, the logo appeared: the white ox. In the following years it was this ox that adorned the packaging of Douwe Egbert’s coffee and tea, after which it was replaced in 1925 by the well-known DE logo.

Today, De Witte Os serves as a museum, under the flag of Museum Joure. The museum has restored the historic building to its former glory by turning it into what it once was: a beloved grocery shop.

 

De foto’s van de huisjes mag ik met toestemming van de Roger Swaab, eigenaar van KLM-huisjes.nl gebruiken. Waarvoor mijn dank.

De teksten bij de huisjes zijn afkomstig van de KLM-app.

Foto’s gemaakt van het huidige pand, zowel van het interieur als het exterieur, zijn gemaakt door Cor Winkel (mei 2019).

Door hier klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.”

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Anke van der Mooln-Beenen

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 100

Op 7 oktober werd om 16:00 uur huisje nummer 100 door de President-directeur van de KLM, Pieter Elbers, onthuld. Het was het best bewaarde geheim in de huisjesgeschiedenis.

Er waren heel veel speculaties en toch voor velen een verrassing toen het Paleis Huis ten Bosch bleek te zijn.

Paleis Huis ten Bosch is ontworpen door architect Pieter Post en gebouwd in 1645, en was oorspronkelijk een zomerhuis van stadhouder Frederik Hendrik en zijn vrouw, prinses Amalia. Na de dood van de prins werd het omgebouwd tot een gedenkteken.

Na 1815, toen Willem I tot eerste koning van Nederland werd uitgeroepen, namen leden van de koninklijke familie hun intrek in Huis ten Bosch. Onder hen koningin Beatrix en prins Claus zij trokken er in 1981 met hun gezin in.

Tegenwoordig is Huis teen Bosch het woonpaleis van koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun 3 dochters. Het paleis heeft ook een ceremoniële functie.

On 7 October, at 16:00, house number 100 was unveiled by the President of KLM, Pieter Elbers. It was the best kept secret in cottage history.

There was a lot of speculation and yet, for many, a surprise when it turned out to be Palace of Bosch.

Paleis Huis ten Bosch was designed by architect Pieter Post and built in 1645, and was originally a summer residence of Stadholder Frederik Hendrik and his wife, Princess Amalia. After the death of the prince, it was converted into a memorial.

After 1815, when Willem I was proclaimed the first king of the Netherlands, members of the royal family took up residence in Huis ten Bosch. Among them were Queen Beatrix and Prince Claus, who moved in with their families in 1981.

Today, Huis ten Bosch is the residential palace of King Willem-Alexander, Queen Máxima and their 3 daughters. The palace also has a ceremonial function.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

Onderstaande plattegrond komt van KLM huisjes app.

Nummer 101

Op 7 oktober 2020 is door de President-directeur van de KLM, Pieter Elbers het eerste nummer van de Moriaan uitgereikt aan Jack Mikkers, burgemeester van ’s ‘s-Hertogenbosch.

In het pand gelegen aan de Markt 77 is nu nog de VVV gevestigd en het is geïnspireerd door ‘De Moriaan’. In de 14e-eeuwse kelder zit café P79.

Het gebouw, dat oorspronkelijk “die Mariaen” heette, gelegen aan de Markt van ’s Hertogenbosch, is mogelijk het oudste bakstenen huis van Nederland. Het brede bouwwerk werd in de eerste helft van de dertiende eeuw gebouwd als handelshuis door plaatselijke edelen die zich vestigden in de stad die pas door de graaf van Brabant was gesticht. Aan de achterzijde was de enorme kelder (die een hoogte van vijf meter had) toegankelijk vanaf de kades van de nabijgelegen binnenhaven. Vanaf de hoger gelegen kant van de Markt leidde een paar treden naar de grote, halfondergrondse handelsruimte.
Boven de kelder bevond zich een grote zaal die ongetwijfeld ook voor de handel werd gebruikt. Daarachter bevonden zich kleine woonruimten (klein genoeg om te verwarmen) en een keuken.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was De Moriaan bestemd voor de sloop, maar na jarenlang protest van de bewoners van ’s Hertogenbosch besloot de gemeente het gebouw te sparen en werd het gerestaureerd. De restauratie vijftig jaar geleden omvatte een ingrijpende reconstructie van de karakteristieke voorgevel, waardoor deze zijn oorspronkelijke historische vorm terugkreeg. Hierdoor werd de kenmerkende architectuur van het zogenaamde “stadskasteel” weer herkenbaar.

The building, which has originally called “die Mariaen”, located on ’s Hertogenbosch’s Market Square, is possibly the oldest brick house in the Netherlands. The wide edifice was built as a trading house in the first half of the thirteenth century by local nobles setting in the city that had been newly founded by the Count of Brabant. In the rear, the enormous cellar (which had a height of five metres) was accessible from the wharfs of the nearby inner harbour. From the higher Market Square side, a few steps led down to the large, semi-underground trading space below.

There was a large hall above the cellar which was undoubtedly also used for trading. Behind this, there were small living areas (small enough to heat) and a kitchen.

In het 1950s, De Moriaan was earmarked for demolition, but following years of protest by the residents of ’s Hertogenbosch, the municipality decided it should be spared and the building was restored. The restoration fifty years ago involved a major reconstruction of the characteristic façade, returning it to its original historical form. This made the distinctive architecture of the so-called “city castle” recognisable once more.

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Tijs van der Aa

Onderstaande plattegrond komt van GoogleMaps

Door hier te klikken kunt u een promoitiefilmpje bekijken behorende bij dit huisje.

Nummer 102

7 oktober 2021

De mooiste bioscoop ter wereld – volgens het gerenommeerde internationale Time Out magazine. – Het Tuschinski theater viert zijn 100ste verjaardag. Dit theater ligt in het hart van Amsterdam, werd gebouwd in opdracht van Abraham Tuschinski en is een oase van luxe en plezier, toegankelijk voor iedereen.
Pathé Tuschinski is een van de oudste originele filmtheaters ter wereld die nog grotendeels intact is. Als u Tuschinski binnenstapt, lijkt het alsof u de geschiedenis binnenstapt. Het werd ontworpen door architect Hijman Louis de Jong in een eclectische mix van stijlen waaronder Art Deco, Jugendstil en de Amsterdamse School en werd geopend door Abraham Tuschinski in 1921. De entree onthult een prachtige foyer met alle originele details. Het theater heeft vele intieme hoekjes en de prachtige decoratieve details lopen door in de gangen en zelfs in de toiletten.
Een eeuw later is Tuschinski nog steeds een prachtig, iconisch theater. De authentieke details zijn bewaard gebleven door Pathé, die zich veel moeite heeft getroost om het theater getrouw te renoveren, waarbij de grandeur en sfeer overal bewaard zijn gebleven. Het voormalige Screen 2 – afgebrand in de Tweede Wereldoorlog – is onlangs gerenoveerd en de muurschilderingen op basis van de originelen zijn gerestaureerd. En last but not least is er nu een exclusieve cocktailbar – Bar Abraham – die cocktails serveert gebaseerd op beroemde films. Het erfgoed is in het hele theater voelbaar, maar de technologie is hypermodern, wat betekent dat bezoekers kunnen genieten van een filmervaring van de hoogste kwaliteit terwijl ze tegelijkertijd genieten van de architecturale grandeur.
Tuschinksi is een waar icoon in de Nederlandse en internationale filmwereld. Het is de gastheer geweest van premières van grote Nederlandse en internationale films en internationale sterren die Tuschinksi hebben bezocht zijn onder andere Richard Gere, Tom Cruise, Madonna en Marlene Dietrich.

 

The most beautiful cinema of the world – as declared by the reputable international Time Out magazine. – Tuschinski theatre is celebrating it 100th birthday.  This theatre is in the hgeart of Amsterdam, was commissioned by Abraham Tuschinski and is an oasis of luxury and pleasure, accessible to everyone.

Pathé Tuschinski is one of the oldest original movie theatres in the world that remains mostly intact. Entering Tuschinski feels like walking into history. It was designed by architect Hijman Louis de Jong in an eclectic mix of styles including Art Deco, Jugendstil and the Amsterdamse School and was opened by Abraham Tuschinski in 1921. The entrance reveals a beautiful foyer containing all the original details. The theatre has numerous intimate corners and the beautiful decorative details continue through the corridors and even into the toilets.

A century later, Tuschinski remains a beautiful, iconic theatre. The authentic details have been kept by Pathé who went to great efforts to faithfully renovate the theatre, retaining the grandeur and atmosphere throughout. The former Screen 2 – when burnt down in de Second World War – has been recently renovated and the wall paintings based on the originals have been restored. And last but not least, there is now an exclusive cocktail bar – Bar Abraham – which serves cocktails based on famous films. The heritage is felt throughout the whole theatre, yet the technology is stare-of-the-art which means that visitors can enjoy the highest quality movie experience while enjoying the architectural grandeur.

Tuschinksi is a true icon in the Dutch and international movie scene. It has hosted premieres of major Dutch and international films and international starts who have visited Tuschinksi include Richard Gere, Tom Cruise, Madonna  and Marlene Dietrich.

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Eddy de Heus

Door hier te klikken kunt u een promotiefilmpje behorende bij dit huisje bekijken. Filmpje komt van de KLM Houses app.

 

 

Nummer 103

Cas Ecury op Aruba

This beautiful monumental building in the center of Oranjestad was built in 1929 by architect Merdardo ‘Dada’ Picus. The building is a centerpiece in the Ecury complex and features a façade containing classical elements, Caribbean gingerbread details, and local decorative elements.

For many years the property was home to the Ecury family, which led to its nickname ‘Cas Ecury’. The Ecury family had many striking characters, one of whom was the matriarch of the family, ‘Mamachi’. It was she who provided a solid foundation upon which het entrepreneurial son Dundun built his successful business empire. Dundun was also part of the welcome committee for the first KLM Snip that landed at Savaneta in 1934. One of Mamachi’s grandsons, Boy Ecury, was a Second World War hero who died during the war. Granddaughter Nydia expressed the soul of the family in her poems and plays, whilst other grandchildren also left their mark in social and business life.

The opening of the present National Archaeological Museum Aruba 2009 by Princess Margriet marked the completion of the glorious restoration and expansion of the Ecury complex. In 2010, seven historical buildings belonging to this complex were declared protected monuments of Aruba because of their architectural value, their cultural historic significance, and their importance in relation to the urban development of Oranjestad.

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Eddy de Heus

Nummer 104

NS Station Valkenburg

Valkenburg railway station is the oldest existing station building in the Netherlands. This particular station played a pioneer role as part of one of the first railway lines in the Netherlands: the line between Aachen and Maastricht. The railway line and station were built in 1853 to transport coal in the region and the station promoted the development of tourism in the city. This was partly because the station’s panoramic view of Valkenburg and its magnificent architecture became a tourist attraction in its own right.

The neo-Gothic style was maintained in later modifications, giving the station an exceptional appearance, and earning in the nickname ‘The railway palace’. The station’s architecture was chosen to blend in with its surroundings; the style matches the medieval character of the municipality, such as the fortress and numerous castles that dot the Limburg hills. The building was partially constructed with locally-sourced stones. Two people are named in the literature as the designers of Valkenburg station: Jac. Enschedé and J.A. Kool. Valkenburg railway is an important example in architectural history of the uncommon neo-Gothic style in the Netherlands.

The Valkenburg station building is unfortunately no longer in use, but the platform serves as a station stop. As the oldest existing station, this special station pays an important role in the history and survival of railways in the Netherlands.

Foto’s : met dank aan Eddy de Heus

 

Deze foto’s van het bijbehorende kaartje zijn gemaakt door Eddy de Heus

Valkenburg railway station is the oldest existing station building in het Netherlands. This particular station played a pioneer role as part of the Netherlands: the line between Aachen and Maastricht. The railway line and station were built ii 1853 to transport coal in the region and the station promoted the development of tourism in the city. This was partly because the station’s panoramic view of Valkenburg and its magnificants arcbitecture became a tourist attraction in its own right.

The neo-Gothic style was maintained in later modifications, giving the station an exceptional appearance and earning in the nickname ’the railway palace’. The station’s architecture was chosen to blend in with its surroundings; the style matches the medieval character of the municipally, such as the fortress and numerous castles that dot the Limburg hills. The building was partially constructed with locally-sourced stones. Two people are named in the literature as the designers of Valkenburg station: Jac. Enschedé and J.A. Kool. Valkenburg railway station is an important example in architectural history of the uncommon neo-Gothic style in het Netherlands.

The Valkenburg station building is unfortunately no longer in use, but the platform still serves as a station stop. As the oldest existing station, this special station plays an important role in the history and survival of railways in the Netherlands.

Author

Van jongs af aan heeft reizen me gefascineerd. Was toen niet in de gelegenheid om dat te verwezenlijken maar haal nu dubbel en dwars de achterstand in. Geniet met volle teugen van al die mooie plekken op deze wereld en niet te vergeten van de veelzijdigheid van zijn bewoners. Probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen want de eeuwigheid is me nooit beloofd.

20 comments

 1. Geweldig informatieve site van U. Toevallig dat ik een groot aantal vnl. amsterdamse huisjes recent van dhr.Swaab kocht. Met vr. gr.mlvh

  1. Dank voor uw reactie. Al eens gekeken op Facebook bij KLM Huisjes. Dat is een besloten club en moet je lid van zijn maar dat is geen probleem daar ben ik de beheerder van en op Marktplaats bij KLM huisjes. Bij beiden worden regelmatig huisjes aangeboden. Succes met het verzamelen en let op; het is verslavend !

 2. There are some antique shops in Amsterdam that stock the whole range and other rare ones, all for sale, around €30 each I love KLM. Mijn vader werkte bij de Technische Dienst. Nu werkt mijn zoon daar. Ik heb ook een paar huisjes Delfts Blauw. Ik heb echter geen geld om business class te vliegen om zo in het bezit te komen van meer huisjes. Jammer. Ik ben nog naar Athene gevlogen 1961 toen er nog een kist LEEG naar Athene vloog om daar de passagiers op te halen die naar NL moesten. We zaten met zijn n in een vliegtuig. Ik wens KLM nog vele winstgevende jaren. .

  1. Goedemorgen mevrouw Hojrup, Het bedrag dat u noemt voor een huisje is redelijk hoog. Misschien een idee om lid te worden van de facebook-groep: KLM huisjes? Daar worden regelmatig huisjes aangeboden tegen redelijke bedragen.

 3. Goedemorgen.Kunt u mij vertellen wanneer er jaartallen op de huisjes werden gezet? Ik heb er een aantal waar alleen de nummers aan de onderkant staan. Zijn dit oudere versies? Bij voorbaat dank mvg Ben T

  1. Ook een goedemorgen. Dat is vanaf 2002. Dus vanaf mijn variant 38.
   Veel plezier met het verzamelen. Misschien kun je lid worden van mijn facebookpagina KLM huisjes. Daar staan ook regelmatig leuke wetenswaardigheden in. Fijne dag en mvg Elly

  1. Jazeker! Huisje nummer 47 is een zeer gewild huisje en vaak ook iets duurder dan de nummers die daarom zitten. Er moet wel KLM op staan. Als je twijfelt mag je me een foto van de voorkant, de onderkant en de achterkant sturen. Succes met het verzamelen.

 4. Beste Elly, wat ontzettend leuk om uw site te vinden nu ik mijn verzameling aan t uitstallen ben.
  Ik heb één huisje zonder nr. Dit is een oud exemplaar van mijn schoonouders. Hij werkte toendertijd bij Henkes Bols en is in 1983 overleden. Dus kan er niet naar vragen. Het huisje lijkt t meeste op nr. 21 en iemand heeft m destijds leeggedronken. 😉 groetjes Petra

 5. heb een paar hsjs die gebotteld zijn door Rijnbende-door henkes en bijna 100 door Bols,ik ben 83 jr en wil alles wel verkopen.Zouden er liefhebbers voor zijn ?

 6. mailadres is allemaal met kleine letters, maar de site maakt er hoofdletters van.
  Hoeveel Rijnbende huisjes zijn er in totaal en hoeveel Henkes?
  en zijn de Henkeshuisjes meer waard?
  vr.groet, Guus

 7. Beste, wat een mooie website! Heel informatief en zeker goed gemaakte foto’s.
  Een vraag: is het waar dat voor huis 100 twee versies zijn: eentje met drank vanuit de vliegtuig en eentje voor de werknemers van KLM zonder drank?
  Hartelijke groet,
  DJ

  1. Beste DJ,
   Dank voor je compliment. Het klopt helemaal dat er twee huisjes nummer 100 zijn.
   Ik stuur je per mail even de verschillende foto’s
   Elly

 8. Goedemiddag, wat een leuke website!
  Ik ben net begonnen met het sparen van de huisjes en zag dat een aantal huisjes geen nummer op de achterkant hebben staan, alleen op de onderkant. Andere huisjes hebben ook het nummer op de achterkant staan.

  Waardoor is dit verschillend?

  1. Dag Remco,
   Jaarlijks komt er één nieuw huisje bij en dan hebben we het over de voorkanten. Er zijn echter ook verschillende onder- en achterkanten. Dat noemen we varianten.
   Tegenwoordig wisselen ze die niet zo vaak als vroeger. Er zijn op dit moment zo’n 50 varianten bekend maar regelmatig ontdek ik er weer eentje.
   Je kunt daar meer over vinden op mijn website. Kijk eens bij: https://ellyvandriel.nl/klm/klm-huisjes/klm-huisjes-algemene-informatie/ en dan onder producenten van de huisjes. Onderaan dat deel staan er vier (die zijn genummerd) items. Kijk daar eens bij de vier verschillende producenten. In totaal gaat het hier tot 43A. Op mijn nieuwe website waar heel we heel hard aan werken komen we dus al tot die 50. Succes Elly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *